Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kunskapsdagar kultur och hälsa Gävleborg

Kunskapsdagarna 2020 focus on the possibilities in art for children and youth with special needs, using the project Scen:se as the starting point.

The Scen:se project, Folkteatern Gävleborg and Kultur Gävleborg has invited interesting and groundbreaking artists, pedagogues, researchers, relatives and culture intermediaries from Sweden and Great Britain. What they have in common is that they, in various ways, work with and takes an interest in the importance of art and culture when it comes to children and youth with disabilities.

Kunskapsdagarna was supposed to take place in Gävle and Hudiksvall on March 30-31, but due to the Covid-19 pandemic, this is now instead presented digitally with mainly the same lecturers. The program is presented in two segments.

Segment 1 – Lectures online
Monday October 19th all of the lectures will be available at Kultimera.se. After you’ve registered, you will get a link to the site that will be active from October 19th – November 3rd. There you can watch pre-recorded seminars. This means you can do this at your own pace during the weeks the link is active.

Segment 2 – Digital workshops
Monday and Tuesday November 2nd-3rd there will be live workshops with the lecturers via Zoom. Once you’ve registered you will receive a link. The participants are Anna Pella, Lotta Frecon, Ellie Griffiths, Göran Johansson, Mikael Alfredsson and Veera Suvalo Grimberg. In addition to this, you as participants can ask questions to Eva von Hofsten and a number of the project’s artists.

Register at:
eva@scense.se


Please state name, occupation and if applicable, organization and what digital Zoom live-sessions you wish to take part in. Kunskapsdagarna is free of charge.

Last day for registering is Friday October 16th.

Read more about Kunskapsdagarna 2020 here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kunskapsdagar kultur och hälsa Gävleborg

Kunskapsdagarna 2020 fokuserar på konstens möjligheter för barn och unga med särskilda behov utifrån projektet Scen:se.

Projektet Scen:se, Folkteatern Gävleborg och Kultur Gävleborg har bjudit in intressanta och banbrytande konstnärer, pedagoger, forskare, anhöriga och kulturförmedlare från Sverige och Storbritannien. Det de har gemensamt är att de på olika sätt arbetar med och intresserar sig för konstens och kulturens betydelse för barn och unga med funktionsvariationer.

Kunskapsdagarna skulle ha ägt rum i Gävle och Hudiksvall 30-31 mars, men på grund av pandemin genomförs de nu istället digitalt med i huvudsak samma föreläsare. Programmet genomförs i två steg.

Steg 1 – Föreläsningar online
Måndag 19 oktober släpps alla föreläsningarna på Kultimera.se. Efter att du anmält dig får du en länk till sidan som är tillgänglig 19 oktober – 3 november. Där kommer du att kunna ta del av inspelade seminarier. Du kan alltså göra det i egen takt under de veckor länken är tillgänglig.

Steg 2 – Digitala workshops
Måndag och tisdag, 2-3 november genomförs live-workshops med föreläsarna via Zoom. När du anmält dig får du en länk att följa. Medverkar under dagarna gör Anna Pella, Lotta Frecon, Ellie Griffiths, Göran Johansson, Mikael Alfredsson och Veera Suvalo Grimberg. Utöver detta kan du som deltagare ställa frågor till Eva von Hofsten samt flera av projektets konstnärer.

Anmälan görs till:
eva@scense.se


Skriv ditt namn, yrkesroll och ev. organisation och vilka digitala Zoom live-sessioner du vill medverka i. Kunskapsdagarna är kostnadsfria.

Sista anmälningsdag är fredag 16 oktober.

Läs mer om Kunskapsdagarna 2020 här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Costume for Hannah Felicia

Just like with Miramos, the costumes for our upcoming performance Hannah Felicia, which premieres on October 29, was created by designer Charlotte von Weissenberg. We asked her to share some of her thoughts about the creation of the constumes.

Charlotte von Weissenberg

Portrait image of costume designer Charlotte von Weissenberg. She’s standing against a grey fabric backdrop, with the light coming in from the left looking into the camera with short hair and wearing a purple cardigan.

This was the second time I worked with a Spinn production. Both times it has started out with a meeting with the cast during one of the first rehearsal sessions of the project. This time, due to the current circumstances, choreographer Lára Stefánsdóttir couldn’t be there physically, but she participated via computer.

My process starts with me looking at the dancers rehearse. This is to get a feeling of it all, and to see what type of movements they need to be able to do and what might need special attention when it comes to the costume design. Sometimes the dancers and the wheelchair are one single being. Sometimes two, sometimes three. Or at least that’s how I perceive it. Both bodies need to feel comfortable in their parts, but we also need to consider the wheelchair so that for instance nothing gets tangled up in the wheels.

“Sisters, warrior and that all is one” where the ideas that was on the table when I joined the work. Lára had also wished for a soft golden nuance. It proved that, from a practical perspective, golden fabric is not as compliant as one might hope, so therefore we instead choose a slightly more “secretive” fabric that changes character depending on how you illuminate it. During the work, everyone has had their say. Because it’s a joint project, and it’s exciting to try to understand and interpret ideas that comes bubbling up.

Close-up of the costume. The image depicts the fabric that glitters in pink, yellow, light blue and silver, with details like embroideries, pearls and buttons.

That the dancers are comfortable in their clothes is important to me. This means that the actual practical work with fittings is a large part of the process. It’s especially important when it comes to Felicia seeing as I can’t use myself as a reference. But this also means that I learn a lot! I always want it to be perfect from the start, but you have to take it step by step and I choose to start with the fit.

I don’t really sketch my work. Most of the design work happens in my head, where all the ideas, both my own and others, swirl around and bump into each other. Often there’s already from the start something that is clearer and more stubborn than all the others, something that becomes a magnetic center for the rest. Fragments are either sucked into the middle, or hurled into space. The end result is a compromise – always – but that in itself is not a bad ting. Compromise means collaboration, that material and needs agree, as well as time and budget, and that we as a group have listened to each other and grown as human beings.

I want the audience to experience that Hannah and Felicia belong together, but also as separate personalities. My wish is that you see the people more than the costumes. That the whole is both pure and simple but also slightly magical.

The image depicts dancers Hannah Karlsson and Felicia Sparrström who are lying down on a red backdrop, each have one arm outstretched. Both have red hair and are wearing costumes that glitter in pink and silver. Photo: Anna Ósk Erlingsdóttir

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kostym för Hannah Felicia

Precis som med Miramos är kostymerna till kommande föreställningen Hannah Felicia, som har premiär den 29 oktober, skapade av designern Charlotte von Weissenberg. Vi frågade om hon ville dela med sig av några av sina egna tankar vad gäller arbetet med kostymen.

Charlotte von Weissenberg

Porträttbild av kostymdesignern Charlotte von Weissenberg. Hon står mot en grå bakgrund i tyg med ljus från vänster och tittar in i kameran, med kortklippt hår och mörklila kofta.

Det här var andra gången som jag jobbade med en Spinnproduktion. Båda gångerna har det börjat med att jag träffat de medverkande i samband med ett av de första arbetstillfällena för projektet. Nu kunde inte koreografen Lára Stefánsdóttir vara med fysiskt, på grund av rådande omständigheter, men hon var med via datorn.

Min process går ut på att jag tittar på dansarna när de repeterar för att få en känsla av helheten, och se vilka rörelser som måste kunna utföras och vad som kan behöva speciell uppmärksamhet med tank på kostym. Dansarna och rullstolen är ibland som en enda varelse, ibland två och ibland tre. Eller så kan jag uppfatta det i alla fall. Båda kropparna skall vara bekväma i sina roller, men även rullstolen behöver beaktas så att t.ex. inget fastnar i hjulen.

”Systrar, krigare och att allt är ett” var de idéer som fanns när jag kom med i arbetet. En mjuk guldton hade Lára också som önskemål. Det visade sig att rent praktiskt är guldtyger inte så medgörliga som man hade kunnat hoppas och därför föll valet på ett lite mera ”hemligt” tyg som ändrar karaktär beroende på belysning. Under arbetets gång har alla fått komma med önskemål och synpunkter. För det är ju ett gemensamt projekt, och det är spännande att försöka förstå och tolka alla de idéer som bubblar fram.

Närbild på kostymen. På bilden ser vi tyget som glittrar i rosa, gult, ljusblått och silver, med detaljer som broderier, pärlor och knappar.

Att dansarna trivs i kläderna är viktigt för mig. Det här gör att det rent praktiska arbetet med provningar är en stor del av jobbet. Det är speciellt viktigt när det gäller Felicia eftersom jag inte kan använda mig själv som referens. I och med det här lär jag mig så otroligt mycket! Jag vill gärna att allt blir perfekt direkt, men man får ta en sak i taget och jag väljer att börja med passformen.

Jag skissar inte direkt, det mesta av designprocessen sker i mitt huvud där alla idéer, både mina och andras, yr omkring och stöter på varandra. Oftast finns det redan från början några som är tydligare eller envisare än alla andra, och som blir ett magnetiskt centrum för resten. Fragment sugs antingen in i mitten eller slungas ut i rymden. Slutresultatet är en kompromiss – alltid – men det är inte i sig en dålig sak. Kompromiss betyder samarbete, att material och behov kommer överens, tid och budget, att vi som grupp har lyssnat på varandra och vuxit som människor.

Jag vill att man ska uppleva det som att Hannah och Felicia hör ihop men också är sina egna personligheter. Jag önskar att du ser människorna mer än kostymerna. Att helheten är både ren och enkel men också lite magisk.

Bilden föreställer dansarna Hannah Karlsson och Felicia Sparrström som ligger mot en röd bakgrund med varsin arm utsträckt. Båda har rött hår och är iklädda kostymer som glittrar i rosa och silver. Foto: Anna Ósk Erlingsdóttir

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Swedish Dance at Tanzmesse 2020

Tanzmesse 2020 was to take place at the end of August. But with so many other things, this year’s edition was cancelled due to the current situation in the world. Spinn were supposed to present the performance Miramos at the Swedish pavilion as part of the initiative Swedish Dance.

Swedish Dance presents dance from Sweden, directed towards an international audience and presented at international festivals and gatherings for performing arts. In 2020 the project was supposed to be made in the form of public showings at Internationale tanzmesse in Düsseldorf, Germany. The initiative is a cooperation between the nation spread organisations Danscentrum Stockholm, West, North and South.

Information about the choreographers and companies that were to participate at Swedish Dance can be found at www.swedishdance.org. An we of course hope to be able to participate live the next time Tanzmesse and Swedish Dance takes place!

Image for the performance Miramos. The image depicts from left to right the four characters Sol, Kryp, Pinne, Slange. They are wearing one-colored costumes in red, purple, turquoise green and blue. Sol and Kryp are in the background cheering on Pinne. In the foreground Slange is sitting on Pinne’s back. Photo: Lina Ikse

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Swedish Dance på Tanzmesse 2020

Tanzmesse 2020 skulle ha ägt rum i slutet av augusti. Men som så mycket annat så ställdes årets upplaga dessvärre in på grund av det rådande världsläget. Spinn skulle ha presenterat föreställningen Miramos i den Svenska paviljongen som en del av satsningen Swedish Dance.

Swedish Dance presenterar dans från Sverige som riktar sig mot en internationell publik och som presenteras på internationella festivaler och samlingspunkter för scenkonst. Under 2020 skulle Swedish Dance ägt rum i form av offentliga presentationer under Internationale Tanzmesse i Düsseldorf, Tyskland. Det här initiativet är ett rikstäckande samarbete mellan Danscentrum Stockholm, Väst, Nord och Syd. Projektet finansieras av Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Information om de koreografer och kompanier som skulle ha medverkat i Swedish Dance finns nu på www.swedishdance.org. Och vi hoppas såklart att vi får möjlighet att medverka live nästa gång Tanzmesse och Swedish Dance äger rum!

Bild för föreställningen Miramos. På bilden ser vi från vänster till höger de fyra karaktärerna Sol, Kryp, Pinne, Slange. De är iklädda enfärgade kostymer i rött, lila, turkosgrönt och blått. Sol och Kryp står i bakgrunden och hejar på. I förgrunden hänger på Pinnes rygg. Foto: Lina Ikse

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Recorded audio description of Miramos

Just before we went on vacation we received some great news! Region Västra Götaland granted our application for producing a recorded audio description of our children’s performance Miramos!

During fall and winter we will be working with audio describer company Audiosyn on developing the manuscript for the recording. We will also be working with an external reference group consisting of people with visual impairment as well as people with experience of working with audio description in performing arts. The finished result will be ready at the beginning of 2021, and then we’ll head out to perform Miramos and offer audio description for any children or youth that may need it.

We’re so happy to have this opportunity and we think and hope that this will become a model for how we can work also with upcoming performances!

Read more about the project here!

Image for the performance Miramos. The image depicts from left to right the four characters Sol, Kryp, Pinne, Slange. They are wearing one-colored costumes in red, purple, turquoise green and blue. Sol and Kryp are in the background cheering on Pinne. In the foreground Slange is sitting on Pinne’s back. Photo: Lina Ikse

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Inspelad syntolkning av Miramos

Precis innan vi gick på semester så fick vi det otroligt glädjande beskedet att Västra Götalandsregionen beviljade vår ansökan om att arbeta fram en inspelad syntolkning av vår barnföreställning Miramos!

Under hösten och vintern arbetar vi tillsammans med syntolkningsföretaget Audiosyn med att ta fram ett manus för inspelningen. Vi kommer även att jobba med en extern referensgrupp som utgörs av personer med en synnedsättning, eller som har erfarenhet av att arbeta med syntolkning av scenkonst. Det färdiga resultatet kommer att vara klart någon gång i början av 2021, och vi ska sedan ut och spela Miramos och erbjuda syntolkning till alla barn och unga som behöver det.

Vi är så glada för att ha fått den här möjligheten och vi både tror och hoppas att detta blir en modell som vi kan arbeta med även för kommande föreställningar!

Läs mer om projektet här!

Bild för föreställningen Miramos. På bilden ser vi från vänster till höger de fyra karaktärerna Sol, Kryp, Pinne, Slange. De är iklädda enfärgade kostymer i rött, lila, turkosgrönt och blått. Sol och Kryp står i bakgrunden och hejar på. I förgrunden hänger på Pinnes rygg. Foto: Lina Ikse