Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Gård av träd at Nordiska Akvarellmuseet!

This Sunday, October first at 16.00 we will be presenting the performance Gård av träd (Garden of Trees) at Nordiska Akvarellmuseet in Skärhamn on Tjörn. We are so happy to have been invited to this amazing house to present the performance!

Gård av träd is about living together and about growing old together.
About getting closer to another human being and sharing your loneliness. To live without judgment and learning to accept both each other and yourself. But how do you do that?

Image from the performance Garden of Trees. Photo: Malin Johansson

With a bittersweet humor and a mix between physical theatre and dance, Finnish choreographer Tanja Eloranta takes on aging and old age. Tanja is part of Teatteri Metamorfoosi in Helsinki, where she teaches, participates in performances and choreographs. In her work, she often mixes dance and physical theatre.

Ticket price 150 sek, 100 sek for members/Scenpass, 100 sek under 25 years

Buy your ticket here.

Read more about the performance here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Gård av träd på Nordiska Akvarellmuseet!

Nu på söndag den 1 oktober kl 16.00 spelar vi föreställningen Gård av träd på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn på Tjörn. Vi är otroligt glada att få komma till denna fantastiska byggnad och spela föreställningen.

Gård av träd handlar om att leva tillsammans och att åldras tillsammans. Om att närma sig en annan människa och att dela sin ensamhet. Att leva utan att döma och att lära sig att acceptera både varandra och sig själva. Men hur gör man det?

Bild för föreställningen Gård av träd. Foto: Malin Johansson

Med bitterljuv humor och en blandning av fysisk teater och dans tar finska koreografen Tanja Eloranta sig an åldrandet och ålderdomen. Tanja är en del av Teatteri Metamorfoosi i Helsingfors, där hon undervisar, medverkar och koreograferar. I sina verk blandar hon ofta dans och fysisk teater.

Biljettpris 150 kr, 100 kr för medlemmar/Scenpass, 100 kr under 25 år

Köp din biljett här.

Läs mer om föreställningen här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Dancehall + crochet = Virkhall

Is there really a good way of combining two such disparate artistic fields like crochet and Dancehall? Apparently so, because this is exactly what SpinnUnga dancer Billie Hammarberg and artist Berith Stennabb is doing in Spinn’s latest workshop Virkhall that is being presented this week at Aeroseum, Angeredsgymnasiet and Spinnstudion in Gothenburg.

Image from dance workshop with Berith Stennabb and Billie Hammarberg.

“A large crochet artwork hangs at the workshop space and the students all contribute so it grows even more. Everyone can leave an impression by crocheting, attaching colorful threads and recording their own voices. Can you crochet with your entire body? Together we find new ways in, we climb over and we shuffle under the large textile artwork. Stories big and small, life changing events and every day hilarities are collected. How can stories be told through movement? In a meeting between crocheting and Dancehall we explore and find new ways into story telling. Dancehall is a creative dance form, originally from Jamaica. A large portion of inspiration comes from everyday life.”

The workshop Virkhall was developed in connection to the project Tidslösa that we did in Sörmland in collaboration with Scenkonst Sörmland during 2016. Read more about Virkhall here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Dancehall + virkning = Virkhall

Kan man verkligen kombinera två så olika uttryck som virkning och Dancehall? Ja tydligen, för det är precis det här som SpinnUngas dansare Billie Hammarberg och konstnären Berith Stennabb gör i Spinns senaste workshop Virkhall som den här veckan genomförs på Aeroseum, Angeredsgymnasiet och i Spinnstudion i Göteborg.

Bild från dansworkshop med Berith Stennabb och Billie Hammarberg.

”En stor virkning hänger på platsen och eleverna bidrar till att den växer ännu mer. Alla kan lämna avtryck genom att virka, fästa färgglada trådar och även spela in röster. Kan man virka med hela sin kropp? Tillsammans hittar vi nya ingångar, kliver över och hasar under det textila konstverket. Små och stora berättelser, livshistorier och vardagsdråpligheter samlas in. Hur kan berättelser gestaltas i rörelse? I mötet mellan virkning och Dancehall utforskar och hittar vi tillsammans in i berättandet. Dancehall är en kreativ dansstil som ursprungligen kommer från Jamaica. Stor inspiration hämtas från vardagslivet.”

Workshopen Virkhall togs fram i samband med projektet Tidslösa som vi genomförde i Sörmland på uppdrag av Scenkonst Sörmland under 2016. Läs mer om Virkhall här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moving Beyond Inclusion

Right now we’re in northern Italy in a small city called Rovereto, approximately 70 kilometers north of Verona. The reason we’re here is to take part in Rovereto Choreographic Lab, which is part of the EU project Moving Beyond Inclusion. The project started during autumn 2016 with the lab that we hosted in Uddevalla.

With Moving beyond Inclusion, we want to display diversity and create equal opportunities for everybody in practicing the art of dance. Because we believe in and are willing to fight for everybody’s equal right to express themselves artistically, regardless of physical, mental or other obstacles. The project is about creating a supporting network of companies, artists and programmers. In a long-term perspective it is also about broadening the European work force and the artistic work. At the core it’s about the development of professional performing arts both in terms of dancers, choreographers and audiences.

Image from Rovereto Choreographic Lab in Rovereto, September 2017. Photo: Dag Rosenqvist

For us in Spinn it’s about the right to express ourselves artistically and to be able to create high quality art. But there’s also a democratic perspective: we can’t have a society that actively shuts out people just because they have a disability. If we don’t have the right tools to “take care” of certain people and their unique needs, then we just have to create new tools right?

Joanne Lyons who work for Candoco Dance Company who is the lead part for the project, has written a great article about what we do within the framework for this project and why we do it. The article in its entirety can be found here..

Here you can also see a short film about Moving Beyond Inclusion, shot on location during Uddevalla Choreographic Lab, autumn 2016.

Read more about Moving Beyond Inclusion and about upcoming activities here..

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moving Beyond Inclusion

Just nu befinner vi oss i norra Italien i en liten stad som heter Rovereto, ungefär 7 mil norr om Verona. Anledningen till att vi är i Rovereto är för att vi ska delta i Rovereto Choreographic Lab som är en del av EU-projektet Moving Beyond Inclusion. Projektet inleddes under hösten 2016 med det labb som vi själva arrangerade i Uddevalla.

Med Moving Beyond Inclusion vill vi visa på mångfald och skapa lika möjligheter för alla att utöva danskonst. För vi tror på och kämpar för allas rätt att få uttrycka sig konstnärligt, oavsett fysiska, mentala eller andra hinder. Projektet handlar om att skapa ett stödjande nätverk av kompanier, artister och programläggare och att på sikt bredda den europeiska arbetskraften och de konstnärliga verken. I grund och botten vill vi utveckla den professionella danskonsten både vad gäller dansare, koreografer och publik.

Bild från Rovereto Choreographic Lab i Rovereto, september 2017. Foto: Dag Rosenqvist

För oss i Spinn handlar det om rätten att uttrycka sig konstnärligt och att få skapa konst av hög kvalitet. Men det finns också ett demokratiskt perspektiv: vi kan inte ha ett samhälle som stänger ute människor bara på grund av att de har en funktionsvariation. Om det inte finns rätt verktyg för att ”ta hand” om vissa människor och deras unika behov, så får vi väl helt enkelt skapa nya verktyg?

Joanne Lyons, som arbetar för Candoco Dance Company
som är lead part för projektet har skrivit en mycket fin artikel om vad det är vi gör inom ramarna för det här projektet och varför. Artikeln i sin helhet hittar ni här.

Här kan ni dessutom se en kortare film om Moving Beyond Inclusion som spelades in i samband med Uddevalla Choreographic Lab i Uddevalla hösten 2016.

Läs mer om Moving Beyond Inclusion och vad som är på gång här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Rovereto Choreographic Lab, September 11-15 2017

On September 11-15, Spinn along with dancers from SpinnUnga and Producentbyrån, will be in Rovereto, Italy to participate in Rovereto Choreographic Lab, which is similar to the lab that we hosted in Uddevalla during autumn 2016. The trip to Rovereto is also about participating in meetings with the other project partners in the EU project Moving Beyond Inclusion in order to discuss dissemination of the project, how we discuss and asses the term quality in performing arts and to discuss the project in general. The lab and meetings in Rovereto is presented in connection to the festival Oriente Occidente where we performed the piece Trio last year.

Image from Uddevalla Choreographic Lab in Uddevalla 2016. Photo: Patrik Gunnar Helin

The lab collects participants from England, Italy, Switzerland, Croatia, Germany and Sweden. The Swedish team consists of Veera Suvalo Grimberg and dancers Emilia Wärff, Soledad Howe, Celia Berndtzen and Aloun Marchal, along with dancers Billie Hammarberg and Felicia Sparrström from SpinnUnga. Joining from Producentbyrån is Malin Enberg and Dag Rosenqvist.

During the lab, the dancers will work with choreographers Michael Turinsky, Chiara Bersani and Anouk Llaurens. Michael focuses on the individuals own movement vocabulary and how other dancers engage with and develop principles of applying this to their own body. Chiara has more of a performance focus, with a particular interest in the political and the socially constructed body. Anouk works with a physical approach and strongly emphasizes the documentation of work.

Read more about the EU project Moving Beyond Inclusion here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Rovereto Choreographic Lab, 11-15 september 2017

Den 11-15 september befinner sig Spinn tillsammans med dansare från SpinnUnga och Producentbyrån
i Rovereto i Italien för att medverka under Rovereto Choreographic Lab, som är ett liknande labb som vi i Spinn genomförde i Uddevalla under hösten 2016. Resan till Rovereto handlar även om att genomföra möten med de övriga projektparterna i EU-projektet Moving Beyond Inclusion för att diskutera spridning av projektet, hur vi pratar om och bedömer kvalitet inom scenkonst samt för att diskutera projektet i stort. Labbet och mötena i Rovereto genomförs i anknytning till festivalen Oriente Occidente där vi spelade verket Trio förra året.

Bild från Uddevalla Choreographic Lab i Uddevalla 2016. Foto: Patrik Gunnar Helin

Labbet samlar deltagare från England, Italien, Schweiz, Kroatien, Tyskland och Sverige. Från Spinn åker Veera Suvalo Grimberg och dansarna Emilia Wärff, Soledad Howe, Celia Berndtzen och Aloun Marchal, tillsammans med dansarna Billie Hammarberg och Felicia Sparrström från SpinnUnga. Från Producentbyrån åker Malin Enberg och Dag Rosenqvist.

Under labbet kommer dansarna att arbeta med koreograferna Michael Turinsky, Chiara Bersani och Anouk Llaurens. Michael utgår från individens eget rörelsespråk och undersöker ofta hur andra dansare i sin tur förhåller sig till och applicerar detta på sin egen kropp. Chiara fokuserar till större del på själva framförandet, med ett särskilt intresse kring den politiska och socialt konstruerade kroppen. Anouk arbetar med ett fysiskt tillvägagångssätt och lägger stor vikt vid dokumentationen av verk.

Läs mer om EU-projektet Moving Beyond Inclusion här.