Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Cryptic Gymnastis at Salto!

On February 5 at 12:00 we have the great pleasure to present the performance Cryptic Gymnastics during Salto!, which takes place at Hässleholms Kulturhus.

About Cryptic Gymnastics
Listless gymnastics. Ugly gymnastics. Facial gymnastics. Do we really need to feel super psyched about colorful ribbons and synchronized movements? And what would happen if you just do what you feel like? In the duet Cryptic Gymnastics, the dancers challenge and investigate the stereotypic ideas in classic gymnastics. With equal parts of friendship and rivalry, the two dancers take on traditional gymnastics equipment like ribbons, ropes and balls.

Image from the performance Cryptic Gymnastics. Photo: Mireille Leblanc

Cryptic Gymnastics is inspired by classical school gymnastics, carried out in large groups and in straight lines. But it also draws from the modern rhythmic gymnastics, with its strong competitive culture where the athletes are harnessed into perfection and uniformity. But how do you find joy, playfulness and a space for everyone in traditions like these?

In the duet Cryptic Gymnastics, dance and physical theater blends. It was premiered during autumn 2017 in Halmstad. The piece was created by choreographer/director Ida Görsch as part of her development work through the Kultur i Väst project Danskraft 2017.

Read more at the Salto! web site.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kryptisk sportgymnastik på Salto! utbudsdag

Den 5 februari kl 12:00 har vi den stora äran att presentera föreställningen Kryptisk sportgymnastik under Saltos utbudsdag på Hässleholm Kulturhus.

Om Kryptisk sportgymnastik
Håglös sportgymnastik. Ful sportgymnastik. Ansiktsgymnastik. Måste en verkligen känna sig skitpepp över färgglada band och synkroniserade rörelser? Vad händer egentligen om en helt enkelt bara gör vad en har lust med? I duetten Kryptisk sportgymnastik utmanar och undersöker dansarna den klassiska gymnastikens stereotypa idéer. Med lika delar rivalitet och vänskap tar dansarna sig an traditionella gymnastikredskap som band, rep och bollar.

Bild från föreställningen Kryptisk sportgymnastik. Foto: Mireille Leblanc

Kryptisk sportgymnastik har hämtat inspiration från den klassiska skolgymnastiken som utfördes i grupp och i raka led. Men också från den moderna rytmiska gymnastiken med sin starka tävlingskultur där gymnasterna tämjs till perfektion och likriktning. Men hur hittar en glädje, lekfullhet och en plats för alla i sådana här traditioner?

Duetten Kryptisk sportgymnastik blandar dans och fysisk teater och hade urpremiär hösten 2017 i Halmstad. Verket har skapats av koreograf/regissör Ida Görsch som en del av hennes utvecklingsarbete genom Kultur i Västs projekt Danskraft 2017.

Läs mer på Saltos hemsida.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Doris&Lo at Dalheimers hus

The duet Doris&Lo, choreographed by Tanja Eloranta, is presented as part of Hälsoveckan at Dalheimers hus in Gothenburg, Friday January 26 at 13:30. The piece features dancers Hannah Karlsson and Emilia Wärff, with music by José A. Luque-Osuna.

Doris&Lo is a tender look at the process of aging and an exploration of bodies in decay. Your back is scrunching, the knees ache and your steps grow shorter and shorter. The body is meant to carry us through life. But what happens when the body fails us, when we run out of energy? Your hands tremble, your heart tremble, time passes. To watch another watching you and seeing yourself.

Image of one of the masks used in the performance Doris&Lo. Photo: Mireille Leblanc

In May 2015, Spinn started a new collaboration with Finnish choreographer Tanja Eloranta. Together with dancers Emilia Wärff and Hannah Karlsson, Tanja has created a dance and mask-theatre duet. The piece was premiered in October 2015 at Masque Festival, which is an international mask festival in Helsinki. Doris&Lo has also been shown at Scenkonstgalan at Stora Teatern in Gothenburg. The inspiration for Doris&Lo comes from mask maker Antero Poppius’ masks.

In connection to the performance, Spinn will also give a workshop.

Read more about Hälsoveckan at Dalheimers hus here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Doris&Lo på Dalheimers hus

Duetten Doris&Lo i koreografi av Tanja Eloranta visas som en del av hälsoveckan på Dalheimers Hus i Göteborg, fredag den 26 januari kl 13.30. På scenen ser vi dansarna Hannah Karlsson och Emilia Wärff, och musiken till verket är skapad av José A. Luque-Osuna.

Doris&Lo är en ömsint betraktelse över åldrandets processer och ett utforskande av kroppar som förfaller. Ryggen kutar, knäna värker och stegen blir kortare och kortare. Kroppen ska bära oss igenom livet. Men vad händer när kroppen till slut sviker oss, när orken sinar? Händerna darrar, hjärtat darrar, tiden går. Att betrakta en annan som betraktar dig och se sig själv.

Bild på en av maskerna som används i föreställningen Doris&Lo. Foto: Mireille Leblanc

I maj 2015 inleddes ett nytt samarbete mellan Spinn och finska koreografen Tanja Eloranta. Tillsammans med dansarna Emilia Wärff and Hannah Karlsson har Tanja skapat en dans- och maskteaterduett som visades för första gången i oktober 2015 på Masque Festival, en internationell maskfestival i Helsingfors. Verket har även visats under Scenkonstgalan på Stora Teatern i Göteborg. Arbetet med Doris&Lo har hämtat inspiration från masktillverkaren Antero Poppius masker.

I samband med föreställningen ger Spinn även en workshop.

Läs mer om Hälsoveckan på Dalheimers hus här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hislingan is here!

Hislingan is a new project that was actually started already at the end of November 2017. The project was initiated and is carried out with support from Hisingens Kulturskola and is about developing functional and inspiring methods on how the culture school, in collaboration with local special schools, can work more inclusive with students with disabilities.

The participating schools are Lindholmen Grundsärskola, Snäckebergets skola and Torslandaskolan Särskola. The starting point for the work is the Spinn workshop Virkhall and during spring 2018, Spinn will visit every school approximately four times. Spinn will guide the groups through creative work, using both workshops and concrete tools, which the participants can then use in their own pedagogic practice.

In addition to this, the project also features the performance Cryptic Gymnastics as an artistic element. Dancers Emilia Wärff and Soledad Howe will also be working with the students, using everybody’s equal value as the starting point.

The project ends on March 28 with a grand closing party where some of the involved parties will present the result of the project.

Read more about the project here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hislingan är här!

Hislingan är ett nytt projekt som egentligen smygstartade redan i slutet av november 2017. Projektet initierades av och genomförs med stöd av Hisingens Kulturskola och handlar om att ta fram fungerande och inspirerande metoder för hur kulturskolan i samarbete med särskolan kan arbeta mer inkluderande med elever med olika funktionsvariationer.

De skolor som medverkar i projektet är Lindholmen Grundsärskola, Snäckebergets skola och Torslandaskolan Särskola. Arbetet inom projektet utgår från Spinns workshop Virkhall och går ut på att varje skola får i snitt fyra möten med oss i Spinn under våren 2018. Grupperna kommer att arbeta kreativt under ledning av Spinn, där det både blir workshops och konkreta verktyg som man sedan kan ta med sig in i den egna verksamheten.

Utöver detta ingår även föreställningen Kryptisk Sportgymnastik som sceniskt inslag, och dansarna Emilia Wärff och Soledad Howe kommer även att arbeta med eleverna med utgångspunkten om allas lika värde.

Projektet avslutas den 28 mars med en storslagen avslutningsfest där resultatet av projektet redovisas.

Läs mer om projektet här.