Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower – premiere Saturday April 28!

Saturday April 28 is the big day! Then it’s finally premiere for Spinn’s new production Skirtpower, choreographed by Carl Olof Berg.

The starting point for Skirtpower is the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view on our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment.

“I want to talk about how the skirt choreographs our bodies, but also about our gaze on those who wear it. About the power it holds to take place, limit, expose and hide. And the desire to choreograph the skirt.”
– Carl Olof Berg, choreographer

Image from the production Skirtpower. Photo: Patrik Gunnar Helin

Carl Olof works with themes like masculinity and prestige. He works with the voice, with eye contact, intimacy, singing and with a narrative tradition in his artistic method, often based in gender construction, queer activism and feminist theory. In his work as choreographer he uses aesthetics and bodily practices from dance, theatre, pop music, opera and fine arts.

“Carl Olof creates performing arts that is both courageous and bold. At the same time, he challenges us in a playful way. He is constantly raising questions about norms and normality, often resulting in something unexpected. In Carl Olof we see a will to question and break norms, while at the same time being artistically both curious and interesting.”
– Veera Suvalo Grimberg

Skirtpower is created and choreographed by Carl Olof Berg. The production features Spinn’s dancer Emilia Wärff, dancer Izabell Makiela and Italian dancer Aristide Rontini. The cast also consists of musician and composer Lisen Rylander Löve who has written the music and who is also performing live. Costume and lighting design by Tove Berglund. Masks by Matt Lambert. Photo by Patrik Gunnar Helin. Production by Producentbyrån.

The premiere takes place at Vitlycke – centre for performing arts in Bohuslän and more information regarding tickets will follow shortly!

Read more about Skirtpower here.
Read more about Carl Olof Berg here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower – premiär lördag den 28 april!

Lördag den 28 april smäller det! Då är det äntligen premiär för Spinns nya produktion Skirtpower, koreograferad av Carl Olof Berg.

Skirtpower tar sin utgångspunkt i kjolen som tvetydig symbol för vårt samhälles syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad.

”Jag vill berätta om hur kjolen koreograferar våra kroppar men också vår blick på den som bär den. Om kjolens makt att ta plats, begränsa, blotta och dölja. Och lusten att få koreografera kjolen tillbaka.”
– Carl Olof Berg, koreograf

Bild från föreställningen Skirtpower. Foto: Patrik Gunnar Helin

Carl Olof arbetar med teman som maskulinitet och prestige. Han arbetar med röst, ögonkontakt, intimitet, sång och berättartradition som konstnärlig metod och tar ofta avstamp i genusteori, queeraktivism och feministisk teori. Som en del av sin koreografiska metod arbetar han med estetiska och fysiska praktiker från dans, teater, popkultur, opera och samtida konst.

”Carl Olof skapar scenkonst med ett stort mod. Samtidigt utmanar han oss på ett lekfullt sätt. Han väcker ständigt frågor kring normer och normalitet, ofta med oväntade resultat. Hos Carl Olof finns en vilja att ifrågasätta och bryta normer, samtidigt som han är konstnärligt både nyfiken och intressant.”
– Veera Suvalo Grimberg

Skirtpower är skapad och koreograferad av Carl Olof Berg. Medverkar gör Spinns dansare Emilia Wärff, dansaren Izabell Makiela
samt italienske dansaren Aristide Rontini. Ensemblen består även av musikern och tonsättaren Lisen Rylander Löve som skrivit musiken till föreställningen och som även spelar live. Kostym och ljusdesign har skapats av Tove Berglund. Masker av Matt Lambert. Foto av Patrik Gunnar Helin. Produktion av Producentbyrån.

Premiären äger rum på Vitlycke – centre for performing arts i Bohuslän och mer information om biljetter kommer inom kort!

Läs mer om Skirtpower här.
Läs mer om Carl Olof Berg här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Workshop with Torgunn Wold at Spinnstudion

In Spinn, we’re always curious at finding new ways and entry points into creating art and to work with new people.

This week we’re doing a research lab with Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir, and in line with this work with Nordic dance artists we have invited Norwegian choreographer Torgunn Wold to host a workshop at Spinnstudion on February 27.

Image from Torgunn Wolds performance På besøk. Photo: Henriette Blakstad

Torgunn is a choreographer that we’ve been curious about for some time now, especially regarding her productions for younger audiences. Torgunn often works with production that encompasses both dance and theater and where also music and costume plays a big part. We are really looking forward to spending a day together with her!

Read more about Torgunn Wold here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Workshop med Torgunn Wold i Spinnstudion

Vi i Spinn är alltid nyfikna på att hitta nya vägar och ingångar till konsten och att arbeta med nya människor.

Den här veckan genomför vi ett researchlabb med isländska koreografen Lára Stefánsdóttir och som ett fortsatt led i det här arbetet med nordiska danskonstnärer har vi nu bjudit in den norska koreografen Torgunn Wold för att hålla en workshop i Spinnstudion den 27 februari!

Bild från Torgunn Wolds föreställning På besøk. Foto: Henriette Blakstad

Torgunn är en koreograf som vi har varit nyfikna på en längre tid, framförallt vad gäller hennes arbete med produktioner för den yngre målgruppen. Torgunn arbetar ofta med produktioner som rör sig mellan dans och teater och där även både musik och kostym får ta stor plats och vi ser verkligen fram emot att få spendera en dag tillsammans med henne!

Läs mer om Torgunn Wold här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Choreographic Research with Lára Stefánsdóttir

As we announced already before Christmas, we have invited Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir to hold a Choreographic Research at Spinnstudion in Gothenburg as part of the EU project Moving Beyond Inclusion.

During five days, February 19-23 Lára will work with dancers from Spinn, from the project Moving Beyond Inclusion and with specially invited guests. In Lára’s own words, the themes of the research stems from ideas such as “how we can deal with energy versus thought in our movements. The overall structure will depend largely on features such as repetitions, stillness, focus, timing, spacing, juxtapositions and counter balance.”

Image of Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir

The participants consist of Spinn’s own dancers Emilia Wärff, Celia Berndtzen and Soledad Howe along with artist Berith Stennabb. Felicia Sparrström, Adam Henriksson and Anna Bergström from SpinnUnga will also join us for the lab. Participants from the other project partners from Moving Beyond Inclusion will be Bernhard Richarz from Tanzfähig in Berlin and Esther Kunz from BewegGrund in Bern. In addition to this we have also invited Madeleine Månsson from Skånes Dansteater and freelance dancer Eva-Britt Andréson.

Read more about Lára here.
Read more about Moving Beyond Inclusion here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Choreographic Research med Lára Stefánsdóttir

Som vi berättade om redan innan jul så har vi, inom ramarna för EU-projektet Moving Beyond Inclusion, bjudit in isländska koreografen Lára Stefánsdóttir för att göra ett koreografiskt researchlabb i Spinnstudion i Göteborg.

Under fem dagar, mellan den 19-23 februari, kommer Lára att arbeta med både dansare från Spinn, från projektet Moving Beyond Inclusion och med ett antal inbjudna gäster. Teman för veckan utgår, med Láras egna ord från ”hur vi koreografiskt kan arbeta med ”less is more” och hur vi kan hantera energi i förhållande till tanke i vårt rörelsespråk. Den övergripande strukturen handlar till stora delar om repetition, stillhet, fokus, timing, mellanrum, sammanlänkning och motvikt.”

Bild på isländska koreografen Lára Stefánsdóttir

De som medverkar är Spinns egna dansare Emilia Wärff, Celia Berndtzen, och Soledad Howe samt konstnären Berith Stennabb. Från SpinnUnga medverkar Felicia Sparrström, Adam Henriksson och SpinnUngas verksamhetsledare Anna Bergström. Från de andra projektparterna i Moving Beyond Inclusion medverkar Bernhard Richarz från Tanzfähig i Berlin och Esther Kunz från BewegGrund i Bern. Utöver detta medverkar även Madeleine Månsson från Skånes Dansteater, och frilansdansaren Eva-Britt Andréson.

Läs mer om Lára här.
Läs mer om Moving Beyond Inclusion här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Visiting Archangelsk!

On February 13-17, Spinns Artistic Director Veera Suvalo Grimberg will give a mini-course in the Russian city of Archangelsk along with composer Tomas Hulenvik and percussionist Ellen Sjö Sander. This course is part of Share Music & Performing Arts ongoing inclusive artistic work in Russia.

 Image from when Veera Suvalo Grimberg is leading a workshop in Archangelsk

Since 2009 ShareMusic has worked on establishing connections in Russia. Today there is a broad network in the country, and they have amongst other things arranged seminars, lectures and workshops. The international project Kluchi in the northwestern parts of Russia focuses on the importance of inclusive performing artistic practices. The key learnings from the project will be disseminated in Archangelsk and in some of the other districts in the area; Leshukonsk, Kargopol, Velsk and Krasnoborsk. The aim of the project is to create space for various forms of dance and performing arts, and to give an insight into collaborative creative processes.

Read more about the course here.
Read more about the Kluchi project here.
Read more about previous visits here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Besök i Archangelsk!

Den 13-17 februari ger Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg en mini-kurs i den ryska staden Archangelsk tillsammans med kompositören Tomas Hulenvik och slagverkaren Ellen Sjö Sander. Kursen är en del av Share Music & Performing Arts pågående inkluderande konstnärliga arbete i Ryssland.

Bild från när Veera Suvalo Grimberg leder workshop i Archangelsk

Sedan 2009 har ShareMusic arbetat för att etablera kontakter i Ryssland. Idag finns det ett brett nätverk i landet och man har bl.a. arrangerat seminarier, föreläsningar och workshops. Det internationella projektet Kluchi i nordvästra Ryssland lyfter vikten av inkluderande konstnärligt arbete. De erfarenheter som projektet ger, kommer att spridas i Archangelsk samt några av distrikten i området; Leshukonsk, Kargopol, Velsk och Krasnoborsk. Projektet ska ge utrymme att testa olika dans- och scenkonstuttryck samt ge inblick i kollaborativa kreativa processer.

Läs mer om kursen här.
Läs mer om projektet Kluchi här.
Läs mer om tidigare besök i Archangelsk här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Cryptic Gymnastics at Folk och Kultur

On Friday February 9, at 15:50 Spinn will present the performance Cryptic Gymnastics during the first edition of Folk och Kultur, which is a new culture political convention and a tribune for arts and culture throughout Sweden. Folk och Kultur takes place at Munktellstaden in Eskilstuna on February 7 – 10, 2018.

Folk och Kultur wants to further accessibility and vitality within the cultural life throughout Sweden, help spread knowledge on the impact of art both in itself but also it’s impact in other areas. Folk och Kultur also wants to make the regional actor visible and be a meeting point for discussions about art across all political sectors.

Image from the performance Cryptic Gymnastics. Photo: Mireille Leblanc

Spinn will present the performance Cryptic Gymnastics on Friday February 9 at 15:50. The performance will be followed by a talk about norms with Matilda Johansson from Scenkonstguiden in Gothenburg.

Read more about Folk och Kultur here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kryptisk sportgymnastik på Folk och Kultur

Fredag den 9 februari kl 15:50 presenterar Spinn föreställningen Kryptisk sportgymnastik under den första upplagan av Folk och Kultur, som är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Folk och Kultur äger rum 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Bild från föreställningen Kryptisk sportgymnastik. Foto: Mireille Leblanc

Spinn medverkar med föreställningen Kryptisk sportgymnastik, på fredag den 9 februari kl 15:50. Föreställningen följs av ett samtal om normer tillsammans med Matilda Johansson från Scenkonstguiden i Göteborg.

Läs mer om Folk och Kultur här.