Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moving Beyond Inclusion – 2016-2018

At the end of June we’re officially ending the EU project Moving Beyond Inclusion that we in Danskompaniet Spinn has been involved in since 2016.

The project started here in Västra Götalandsregionen during the end of August and beginning of September 2016. It consisted of Lab Sweden, hosted by Världskulturmuseet in Gothenburg, and Uddevalla Choreographic Lab that took place at Regionteater Väst and Bohusläns Museum in Uddevalla. The labs colllected participants from Canada, Great Britain, Italy, Germany, Switzerland, France, Greece, Denmark and Sweden. During the lab week in Uddevalla, the participants worked with choreographers Carl-Olof Berg, Fin Walker and Colette Sadler. It was also through this that we got to know both Carl Olof Berg and dancer Aristide Rontini which later lead to our latest performance Skirtpower.

Image from Lab Sweden at Världskulturmuseet in Gothenburg 2016. Photo: Patrik Gunnar Helin

During the course of the project we have visited Italy, Switzerland and England to meet the other project partners. We have attended artistic labs and performed in Croatia and Italy. We have hosted an artistic research at Spinnstudion in Gothenburg, we’ve been visited by the project partners, discussed, shared, learned and evolved.

But what has the project meant to those who have participated? We asked Spinn dancer Emilia Wärff to share some thoughts about Moving Beyond Inclusion.

“What happens beyond being included? Beyond being a part? In this project I’ve met people with curly hair, with one arm, espresso lovers, short, people jeans wearing, two-legged, bearded, wheelchair users, people with glasses, one-legged, train travellers, shorthaired, pleasure seekers, body builders, judges. We’ve all come with the desire to meet each other. In movement, in dance, in life. All bodies, how they handle their bodies in relation the world, makes me strong. Makes me less afraid. Educates me. Makes me wish that every gets the chance to meet different bodies.” – Emilia Wärff

Image from the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

What’s been unique with Moving Beyond Inclusion is that it has allowed bot the artistic staff – dancers, choreographers, artistic directors – and the administrative staff – producers, communicators, project managers – to meet and work and evolve together.

“To meet other leaders in similar organizations was just what I needed. Generosity and openness has characterized the whole project. We’re not competitors, we have shared our common experiences. We’ve talked about artistic choices and visions. We’ve talked about what triggers us in terms of choreography. Together we have seen rehearsals and performances and established a common ground for reflection.” – Veera Suvalo Grimberg

Image of Veera Suvalo Grimberg from Lab Sweden 2016. Photo: Patrik Gunnar Helin

Moving Beyond Inclusion has been a close collaboration between Spinn and Producentbyrån. As partners in this we have supplemented each other well and we know that this project has affected both our organizations in a very positive way.

The labs in Gothenburg and in Uddevalla fall 2016 was presented in collaboration between Quarantine, Göteborgs dans- och teaterfestival, Världskulturmuseet, Kultur i Väst, Bohusläns Museum, Regionteater Väst and Uddevalla kommun. We’re so happy to have had the opportunity to gather so many different organizations within this project to help strengthen dance as an art form!

We’re now preparing to end Moving Beyond Inclusion. But the network lives on, and what we have learned is something that we will carry with us for the rest of our lives.

Read more about Moving Beyond Inclusion here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moving Beyond Inclusion – 2016-2018

I slutet av juni avslutas EU-projektet Moving Beyond Inclusion som vi i Danskompaniet Spinn har varit en del av sedan 2016.

Projektet inleddes här i Västra Götaland i slutet av augusti och början av september 2016 och utgjordes av Lab Sweden, förlagt till Världskulturmuseet i Göteborg, och Uddevalla Choreographic Lab som ägde rum på Regionteater Väst och Bohusläns Museum i Uddevalla. Labben samlade deltagare från Kanada, Storbritannien, Italien, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Grekland, Danmark och Sverige och under labb-veckan i Uddevalla arbetade dansarna med koreograferna Carl-Olof Berg, Fin Walker och Colette Sadler. Det var även här vi lärde känna både Carl Olof Berg och dansaren Aristide Rontini, något som senare ledde vidare till vår senaste föreställning Skirtpower.

Bild från Lab Sweden på Världskulturmuseet i Göteborg 2016. Foto: Patrik Gunnar Helin

Under projektets lopp har vi besökt Italien, Schweiz och England för att träffa de andra projektparterna. Vi har varit med på konstnärliga labb och gästspelat i Kroatien och Italien. Vi har själva presenterat en konstnärlig research i Spinnstudion i Göteborg, haft besök av de olika projektparterna, diskuterat, delat med oss, lärt oss och utvecklats.

Men vad har projektet betytt för de oss som har medverkat? Vi bad Spinns dansare Emilia Wärff att dela med sig kring sina tankar om Moving Beyond Inclusion.

”Vad händer bortom att vara inkluderad? Bortom att få vara del? I det här projektet har jag mött lockhåriga, enarmade, espressoälskare, kortväxta, jeansklädda, tvåbenta, skäggiga, rullstolsburna, glasögonbärare, enbenta, tågresenärer, kortklippta, njutningsmänniskor, bodybuilders, domare. Vi alla kommit dit i lusten att möta varandra. I rörelse, i dans, i liv. Alla kroppar, hur de hanterar sina kroppar med omvärlden, gör mig stark. Gör mig mindre rädd. Bildar mig. Gör att jag vill att alla ska få möta kroppsliga olikheter.” – Emilia Wärff

Bild från föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Det som har varit unikt med Moving Beyond Inclusion är att det har låtit både den konstnärliga personalen – dansare, koreografer och konstnärliga ledare – och den administrativa personalen – producenter, kommunikatörer och projektledare – att mötas för att arbeta tillsammans och utvecklas.

”Att få träffa andra ledare i liknande verksamheter var precis vad jag behövde. Generositet och öppenhet har präglat projektet. Vi är inte konkurrenter utan har delat med oss av våra olika erfarenheter. Vi har pratat om konstnärliga val och visioner. Vi har berättat för varandra vad som tilltalar oss koreografiskt. Tillsammans har vi sett repetitioner och föreställningar och skaffat oss en gemensam plattform för reflektion.” – Veera Suvalo Grimberg

Bild på Veera Suvalo Grimberg från Lab Sweden 2016. Foto: Patrik Gunnar Helin

Moving Beyond Inclusion har varit ett tätt samarbete mellan oss på Spinn och Producentbyrån. Vi som har arbetat med projektet kompletterar varandra väl och vi vet att projektet har påverkat båda våra organisationers framtid mycket positivt.

Labben i Göteborg och i Uddevalla hösten 2016 genomfördes i samarbete mellan Quarantine, Göteborgs dans- och teaterfestival, Världskulturmuseet, Kultur i Väst, Bohusläns Museum, Uddevalla kommun och Regionteater Väst. Vi är otroligt glada att ha fått möjligheten att samla så många olika aktörer inom det här projektet för att gemensamt stärka dansen som konstform!

Nu gör vi oss redo för att avsluta Moving Beyond Inclusion. Men nätverket finns kvar, och det vi har lärt oss kommer vi att bära med oss så länge vi lever.

Läs mer om Moving Beyond Inclusion här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Ny trailer för Skirtpower!

Nu släpper vi äntligen den nya trailern för Skirtpower! Trailerna är gjord av iNDEPT och vi är sjukt nöjda med den. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt.

“Skirtpower andas alltifrån det allra sköraste till rå sexualitet och publikkontakten är ibland rentav trotsig. Vad jag såg på scenen var styrka, skönhet och sublim sensualitet i sin allra vackraste form. Det var tre professionella dansare som bjöd oss på en suveränt bra föreställning, helt enkelt.”Scenkonstguiden

Om Skirtpower
Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad.

”Jag vill berätta om hur kjolen koreograferar våra kroppar men också vår blick på den som bär den. Om kjolens makt att ta plats, begränsa, blotta och dölja. Och lusten att få koreografera kjolen tillbaka.” – Carl Olof Berg, koreograf

På scenen möter vi dansarna Emilia Wärff, Izabell Makiela och Aristide Rontini och musikern och kompositören Lisen Rylander Löve som både skrivit och framför all musik live under föreställningen. Skirtpower hade premiär på Vitlycke – Centre for Performing Arts den 28 april 2018.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

New trailer for Skirtpower!

Today we’re finally releasing the new trailer for Skirtpower! The trailer was made by iNDEPT and we’re extremely happy about it. Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirt, about sexuality and power.

“Skirtpower breathes everything from the most fragile to raw sexuality, and the interaction with the audience is at times almost defiant. What I saw on stage was strength, beauty and sublime sensuality in its most beautiful form. It was three professional dancers who treated us to an amazing performance, plain and simple.”Scenkonstguiden

About Skirtpower
Skirtpower is about the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view on our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment.

“I want to talk about how the skirt choreographs our bodies, but also about our gaze on those who wear it. About the power it holds to take place, limit, expose and hide. And the desire to choreograph the skirt.” – Carl Olof Berg, choreographer

On stage we see dancers Emilia Wärff, Izabell Makiels and Aristide Rontini and musician and composer Lisen Rylander Löve who’s both written and plays the music live during the performance. Skirtpower premiered at Vitlycke – Centre for Performing Arts on April 28 2018.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Livsvägar och tillfälligheter

On May 25, SpinnVäxa & SpinnUnga presents the shared performance Livsvägar och tillfälligheter that takes place at Frölunda Kulturhus. The performance is the closing part of the Allmänna Arvsfonden project that has been going on over the last three years in collaboration between Danskompaniet Spinn and Studieförbundet Bilda.

The performance Livsvägar och tillfälligheter revolves around questions about what shapes us as humans, what stories we carry in relation to who we are and what affects us in life. The music is created by composer students Tove Kättström, Rasmus Levin and Nino Håkansson from Högskolan för Scen och Musik in Gothenburg. The performance feature both dancers from SpinnUnga and students from SpinnVäxa.

In connection to the performance there will also be an in-depth conversation about how we can move from words to action when it comes to inclusion and accessibility

Program
18.00 – The performance Livsvägar och tillfälligheter. Stora Scenen, Frölunda Kulturhus.
19.00-19.45 – In-depth conversation lead by Helena Wattström, Högskolan för Scen och Musik.

Cost: Free of charge. Book your ticket at www.ticketmaster.se or +46 31-366 27 25

Image for the performance Livsvägar och tillfälligheter.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Livsvägar och tillfälligheter

Den 25 maj är det dags för SpinnVäxa & SpinnUngas gemensamma föreställning Livsvägar och tillfälligheter som äger rum på Frölunda Kulturhus. Föreställningen är avslutningen av det Arvsfondsprojekt som har pågått under tre år och som gjorts i samarbete mellan Danskompaniet Spinn och Studieförbundet Bilda.

Föreställningen Livsvägar och tillfälligheter handlar om frågar kring vad som formar oss till människa, vilka berättelser vi bär och får bära utifrån den vi är och vad som drabbar oss i livet. Musiken är skapad av Tove Kättström, Rasmus Levin och Nino Håkansson, komponiststudenter på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. På scen möter vi både SpinnUngas dansare och elever från SpinnVäxa.

I samband med föreställningen görs även ett fördjupat publiksamtal som bland annat handlar om hur vi kan ta oss från ord till handling vad gäller inkludering och tillgänglighet.

Program
18.00 – Föreställningen Livsvägar och tillfälligheter. Stora Scenen, Frölunda Kulturhus.
19.00-19.45 – Fördjupat publiksamtal under ledning av Helena Wattström, Högskolan för Scen och Musik.

Kostnad: Gratis, bokning sker via www.ticketmaster.se eller 031-366 27 25

Bild för föreställningen Livsvägar och tillfälligheter.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Doris&Lo at Kultur 18 in Strängnäs

Saturday May 19 Kultur 18 – Kulturdagen i Strängnäs kommun takes place and Spinn has been invited to present Doris&Lo. The performance takes place at Västervikstorget at 13.10 and it’s free entrance!

Read more about Kultur 18 here.

Image for the performance Doris&Lo. Photo: Mireille Leblanc

About Doris&Lo
Doris&Lo is a tender look at the process of aging and an exploration of bodies in decay. Your back is scrunching, the knees ache and your steps grow shorter and shorter. The body is meant to carry us through life. But what happens when the body fails us, when we run out of energy? Your hands tremble, your heart tremble, time passes. To watch another watching you and seeing yourself.

Read more about Doris&Lo here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Doris&Lo på Kultur 18 i Strängnäs

Lördag den 19 maj äger Kultur 18 – Kulturdagen i Strängnäs kommun rum i Strängnäs och Spinn har blivit inbjudna att medverka med Doris&Lo. Föreställningen äger rum på Västervikstorget kl 13.10 och det är fri entré!

Läs mer om Kultur 18 här.

Bild för föreställningen Doris&Lo. Foto: Mireille Leblanc

Om Doris&Lo
Doris&Lo är en ömsint betraktelse över åldrandets processer och ett utforskande av kroppar som förfaller. Ryggen kutar, knäna värker och stegen blir kortare och kortare. Kroppen ska bära oss igenom livet. Men vad händer när kroppen till slut sviker oss, när orken sinar? Händerna darrar, hjärtat darrar, tiden går. Att betrakta en annan som betraktar dig och se sig själv.

Läs mer om Doris&Lo här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower on a regional tour

A massive thank you to everyone who rode the bus or joined us at Vitlycke for the premiere of Skirtpower last week. We are so happy, grateful and proud over the amazing reception this piece and the whole ensemble got! We hope you’ve read the amazing review we got from Scenkonstguiden? Click here to read the review.

And now the time has come to go on a regional tour in collaboration with ABF Västra Götaland. During two weeks we will visit Mölndal, Partille, Ale, Landvetter, Lerum, Tjörn, Stenungsund and Borås. More information, dates and times for the performances can be found by clicking here.

Like we wrote earlier we’re also offering a workshop on how the skirt can be used to create emotional states, aesthetic expressions, empowerment and freedom. The workshop is free of charge and open to everyone, regardless of disabilities, but please note that you have to sign up in advance.
E-mail addresses for registration can be found here.

We’re also happy to announce that the performance at Dergårdsteatern in Lerum on May 7 will be audio described. The tickets cost 100 sek and can be bought at the venue, cash or swish. Companions can attend free of charge and we will also have companions at the venue. Book your audio description via phone +46 706 483 313 or by e-mailing:
veera@danskompanietspinn.se

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på regional turné

Stort tack till alla som åkte med oss i bussen och som kom till Vitlycke för premiären av Skirtpower förra veckan. Vi är så glada, tacksamma och stolta över det fantastiska mottagande som det här verket och hela ensemblen fick! Ni har väl läst den fantastiskt fina recensionen vi fick av Scenkonstguiden? Klicka här för att komma till recensionen.

Och nu har det blivit dags att ta ut föreställningen på en regional turné i samarbete med ABF Västra Götaland. Under två veckor kommer vi att besöka Mölndal, Partille, Ale, Landvetter, Lerum, Tjörn, Stenungsund och Borås. Mer information och tider för föreställningarna hittar ni om ni klickar här.

Som vi skrivit tidigare så erbjuder vi även en workshop om hur kjolen kan användas för att skapa känslotillstånd, estetiska uttryck, egenmakt och frihet. Workshopen är gratis och öppen för alla, oavsett funktionsvariation, men observera att du måste anmäla dig i förväg. Mailadresser för anmälan till respektive spelplats hittar ni här.

Vi är även glada att kunna meddela att föreställningen på Dergårdsteatern i Lerum den 7 maj kommer att syntolkas! Biljetter kostar 100 kr och kan köpas på plats, kontanter eller swish. Ledsagare går gratis och det finns även ledsagare på plats. Boka syntolkning via telefon 0706 483 313 eller genom att mejla till: veera@danskompanietspinn.se