Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Integrated dance and theatre days in Turku 2018

Soon it’s time for this fall’s second trip to Finland. And this time we’re heading to Turku and the fifth edition of the Integrated dance and theatre days!

The Integrated dance and theatre days 2018 (Integroidun Tanssin ja Teatterin Päivät 2018) takes place at the art and activity house Vimma on September 8. Spinn will present a workshop lead by Veera Suvalo Grimberg and also present the performances Solo with Aloun Marchal and Trio with dancers Emilia Wärff, Gilda Stillbäck and Alound Marchal.

It’s free of charge. More information and registration for the workshop:
olli.nordberg@kynnys.fi or +35845 7732 4114

Read more here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Integrerade dans- och teaterdagarna i Åbo 2018

Nu är det snart dags för höstens andra resa till Finland. Och den här gången går resan till Åbo och den femte upplagan av de Integrerade dans- och teaterdagarna!

De Integrerade dans- och teaterdagarna 2018 (Integroidun Tanssin ja Teatterin Päivät 2018) äger rum på konst- och aktivitetshuset Vimma den 8 september och Spinn medverkar dels med en workshop under ledning av Veera Suvalo Grimberg och på kvällen spelas föreställningarna Solo med Aloun Marchal och Trio med dansarna Emilia Wärff, Gilda Stillbäck och Alound Marchal.

Det är fri entré. Mer information och anmälan till workshopen:
olli.nordberg@kynnys.fi eller +35845 7732 4114

Läs mer här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn at Tanzmesse

Next week Veera Suvalo Grimberg is going to Düsseldorf for the 2018 edition of Tanzmesse! Spinn will be a part of the Danscentrum stand to present the company in general, but of course with a strong focus on the performance Skirtpower. Other participants from west Sweden is amongst others 3:e Våningen and Art of Spectra. So if you’re around in Düsseldorf, come by and say hi!

And if you haven’t already seen the trailer for Skirtpower, have a look right here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn på Tanzmesse

Nästa vecka åker Veera Suvalo Grimberg ner till Düsseldorf för 2018 års upplaga av Tanzmesse! Spinn kommer att vara med i Danscentrums monter för att presentera både kompaniet i allmänhet och såklart med stort fokus på Skirtpower. Övriga medverkande från Västsverige är bl.a. 3:e Våningen och Art of Spectra. Så är ni på plats i Düsseldorf, kom förbi och säg hej!

Och har ni ännu inte kollat på trailern för Skirtpower, så gör det!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn in Helsinki for the Kehärata Tanssii festival

Next week, August 23-24, we’re going to Helsinki to take part in the festival Kehärata Tanssii organized by Yhteisö Tanssii Ry where we will present the performance Kurvatur, give a workshop and take part in a seminar about community dance.

Thursday the 23 we are invited to be part of a seminar on community dance and youths that’s held at The Theatre Museum at Kabelfabriken in Helsinki. The seminar is arranged by Tanssin Talo and Yhteisö Tanssii Ry and we will talk about community dance in west Sweden at 12.45-13.30 and also take part in the following panel discussion at 14.55-16.00. Registration for the seminar is done at the Tanssin Talos website. And then, at 18.00-19.30 Spinn presents Kurvatur as part of the opening of the festival, that takes place at Helsinki central station.

On Friday the 24, from 10.00-12.00 we’re holding a workshop for professional dancers lead by Veera Suvalo Grimberg along with dancers Emilia Wärff and Malin Rönnerman. The workshop, which is a collaboration with Zodiak Ry, is entitled Lika eller olika? (Different or Alike?) and is a humor filled workshop giving the participants the necessary tools to work in the community dance field. The workshop takes place at Kabelfabriken, C-stair, Zodiak studio C4 and registration is done at theTanssin Talos website. At 16.00-17.00 we are once again presenting Kurvatur, this time at the Dickursby Station Bridge (Dixi).

Image from the performance Kurvatur. Photo: Ismo Helén

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn till Helsingfors och festivalen Kehärata Tanssii

Nästa vecka, den 23-24 augusti, åker vi till Helsingfors för att vara en del av festivalen Kehärata Tanssii som arrangeras av Yhteisö Tanssii Ry där vi kommer medverka med både föreställningen Kurvatur, workshop och i ett seminarium om communitydans.

Torsdag den 23 är vi inbjudna att delta i ett seminarium om communitydans och ungdomar som hålls på Teatermuseet på Kabelfabriken i Helsingfors. Seminariet arrangeras av Tanssin Talo och Yhteisö Tanssii Ry och vi kommer dels att prata om den västsvenska communitydansen kl 12.45-13.30 samt delta i en efterföljande paneldiskussion kl 14.55-16.00. Anmälan till seminariedagen görs på Tanssin Talos hemsida. Sedan kl 18.00-19.30 presenterar Spinn Kurvatur som en del av invigningen av festivalen som sker på Helsingfors Centralstation.

Fredag den 24 mellan kl 10.00-12.00 håller vi en workshop för professionella dansare under ledning av Veera Suvalo Grimberg tillsammans med dansarna Emilia Wärff och Malin Rönnerman. Workshopen, som är ett samarbete med Zodiak Ry, går under titeln Lika eller olika? och är en humorkryddad workshop som ger verktyg för skapande inom communitydansfältet. Platsen är Kabelfabriken, C-trappa, Zodiak studio C4 och anmälan görs även här på Tanssin Talos hemsida. Kl 16.00-17.00 ger vi återigen Kurvatur, den här gången på Dickursby Stationsbro (Dixi).

Bild från föreställningen Kurvatur. Foto: Ismo Helén

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Relaxed Performance

We’re back after a great summer vacation and we have an amazing fall to look forward to! One of the many things that will keep us busy during fall is Relaxed Performance, a collaboration with Göteborgs Konserthus.

Relaxed Performance is a concert format where everyone is welcome to enjoy the music in any way they want. Featuring musicians from the Gothenburg Symphony and Danskompaniet Spinn. Here you can move around, dance, sing or just listen.

”Relaxed Performance is a first step in a dedicated development work where we are looking for a new type of concert situation, where everyone can feel comfortable and welcome. The issue of accessibility to arts and its basic conditions pose a number of questions, but fail to deliver any conclusive answers. Relaxed Performance is a way of addressing this issue. Perhaps it could be a laboratory, where we use the possibilities of art as the starting point to create more rooms, different rooms where we meet and consume symphonic music in a variety of ways, in different ways. We have to strive for a reality where alienation is minimized and where the norm is broadened. We have to be bold enough to challenge convention and the traditional form. I believe this leads to evolution. For those of us who choose to be present in the concert hall. For the way we present and perform. For art itself.” – Petra Kloo Vik, Head of educational department at the Gothenburg Concert Hall

 mage for Relaxed Performance depicting Spinn’s dancers Celia Berndtzen, Emilia Wärff and Adam Henriksson.

The seats are unnumbered. Row two is reserved for visually impaired and row one for wheelchair users and accompaniers. All accompaniers go free of charge – tickets can be booked at biljett@gso.se or by phone +46 31-726 53 00

The concert is audio described using Tecken som stöd (TSS).
Before the concert there will be a audio described introduction, starting at 14.20.

Price: 120 sek
Student: 60 sek
Children: 60 sek

You can read more about the project over at the Gothenburg Symphony website.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Relaxed Performance

Nu är vi tillbaka efter lite skönt sommarlov, och vi har en fantastiskt rolig höst framför oss! En av alla de saker som vi kommer att hålla oss sysselsatta med under hösten är Relaxed Performance, ett samarbete med Göteborgs Konserthus.

Relaxed Performance är ett konsertformat där alla är välkomna att ta till sig musiken på sitt eget sätt, med musiker ur Symfonikerna och Danskompaniet Spinn. Här finns möjligheter att röra sig runt, dansa, sjunga eller bara lyssna.

”Relaxed Performance är ett första steg i ett angeläget utvecklingsarbete där vi letar efter en helt ny konsertform där alla ska känna sig bekväma. Frågan om tillgängligheten till konsten och dess grundläggande förutsättningar ställer många frågor och levererar inga självklara svar. Relaxed Performance är ett sätt att närma sig frågan. Kanske kan det bli ett laboratorium där vi utgår ifrån möjligheterna i konsten och skapar fler rum, olika rum där man möts och konsumerar symfonisk musik på många sätt, på olika sätt. Vi måste sträva efter en verklighet där utanförskapet är minimerat och normen breddad. Vi måste våga utmana konventionen och den traditionella formen. Jag tror att det leder till utveckling. För oss som väljer att vara närvarande i salen. För gestaltningen och förmedlingen. För konsten.” – Petra Kloo Vik, ansvarig barn- och ungdomsverksamhet på Göteborgs Konserthus

Bild för Relaxed Performance föreställande Spinns dansare Celia Berndtzen, Emilia Wärff och Adam Henriksson.

Salen är onumrerad. Rad två på parkett är reserverad för synskadade och rad ett för rullstolsburna och ledsagare. Samtliga ledsagare går gratis på konserten – biljetter bokar du via biljett@gso.se eller telefon 031-726 53 00.

Konserten syntolkas och förmedlas genom tecken som stöd (TSS).
Innan konsertstart hålls en syntolkningsintroduktion, med start kl 14.20

Pris: 120 kr
Student: 60 kr
Barn: 60 kr

Du kan läsa mer om projektet på Göteborgs Symfonikers hemsida.