Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

2018

Well, what can you say? 2018 has been an incredibly exciting and packed year on every level. So many beautiful encounters and so much warmth we’ve met during the year! We feel both grateful and humble.

During the past year we premiered the wonderful performance Skirtpower choreographed by Carl Olof Berg. It’s been amazing to experience this piece and how it has affected people. To see the dancers Emilia Wärff, Izabell Makiela and Aristide Rontini enter into and create this world of their own. To take part of composer and musician Lisen Rylander Löve’s beautiful, fragile yet uncompromising music, that you can listen to a snippet from here. It’s been quite a journey. And it will continue in 2019 when we have our Gothenburg premiere of Skirtpower at Folkteatern on May 10.

Image from the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

We’ve started work on our upcoming children’s production Miramos, choreographed by Torgunn Wold. With this production we also have the pleasure of working with the three new dancers Felicia Sparrström, Annika Vestel and Britta Kangas. Miramos premieres on April 4 2019 and we’ll share more information about this shortly!

Image depicting choreographer Torgunn Wold.

As part of the now finished EU project Moving Beyond Inclusion, in February we hosted a five-day choreographic research with Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir at Spinnstudion. And in March Veera went to London and Candoco Dance Company for the final meeting with Moving Beyond Inclusion. But it is with great pleasure that we can announce that the international work on strengthening the field of inclusive dance continues in the project Spark that will kick-off in 2019! In addition to us in Spinn along with Producentbyrån, the project consists of Swiss company BewegGrund, the festivals Oriente Occidente Dance Festival in Italy and CODA Danse Festival in Norway, English company Candoco Dance Company, Dance group Magie from Croatia and tanzfähig from Germany.

Image from meeting in Bern in October 2018 with the project partners for the project Spark. Photo: Veera Suvalo Grimberg

We’ve done performances and hosted workshops in Helsinki and Turku, worked with the project Hislingan where we collaborated with the culture school and local special schools on Hisingen, presented the enormously popular workshop Virkhall on a number of locations around Sweden, continued our collaboration with the Gothenburg Symphonic Orchestra and the project Relaxed Performance and participated at the first edition of the Swedish cultural policy convention Folk och Kultur in Eskilstuna!

During the year we have presented the performances Doris&Lo and Garden of Trees and on September 27, Spinn’s dancer Malin Rönnerman did her last official performance within the company when she and Emilia Wärff performed Kurvatur at Akvarellmuseet in Skärhamn on Tjörn. During the past year we also said goodbye to dancer Celia Berndtzen and we wish them both all the best for 2019 and onwards!

Finally – a massive thank you to everyone that we’ve worked with during the year, all of you who’ve supported us, who’ve shared your thoughts and feelings and who’ve helped us in one way or the other. We’ll see you again in 2019. It’s going to be a great year!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

2018

Ja, vad ska man säga? 2018 har varit ett otroligt spännande och fullspäckat år på alla plan. Så många fina möten och så mycket värme vi har mött under året! Vi känner oss både tacksamma och ödmjuka.

Under året som gick hade vi premiär för den underbara föreställningen Skirtpower i koreografi av Carl Olof Berg. Det har varit helt fantastiskt att få uppleva detta verk och hur det drabbat människor. Att få se dansarna Emilia Wärff, Izabell Makiela och Aristide Rontini gå in i och skapa en alldeles egen värld. Att får ta del av tonsättaren och musikern Lisen Rylander Löves vackra, sköra och samtidigt kompromisslösa musik som ni kan höra ett smakprov på här. Det har varit en resa. Och den fortsätter under 2019 då vi bland annat har Göteborgspremiär för SkirtpowerFolkteatern den 10 maj.

Bild från föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Vi har även inlett arbetet med vår kommande barnproduktion Miramos i koreografi av Torgunn Wold. I och med detta har vi även fått möjlighet att inleda ett samarbete med de nya dansarna Felicia Sparrström, Annika Vestel och Britta Kangas. Miramos har premiär den 4 april 2019 och mer information kommer inom kort!

Bild föreställande koreografen Torgunn Wold.

I februari genomförde vi inom ramarna för det numera avslutade EU-projektet Moving Beyond Inclusion en femdagars choreographic research med Isländska koreografen Lára Stefánsdóttir i Spinnstudion i Göteborg och i mars åkte Veera till London och Candoco Dance Company för det avslutande mötet inom Moving Beyond Inclusion. Glädjande nog får det internationella arbetet vad gäller att lyfta och stärka den inkluderande dansen en fortsättning i projektet Spark som är tänkt att startas under våren 2019! Utöver oss i Spinn tillsammans med Producentbyrån, består projektparterna av Schweiziska kompaniet BewegGrund, festivalerna Oriente Occidente Dance Festival från Italien och CODA Danse Festival från Norge, engelska kompaniet Candoco Dance Company, Dance group Magie från Kroatien och tanzfähig från Tyskland.

Bild från möte i Bern, oktober 2018, med projektparterna för projektet Spark. Foto: Veera Suvalo Grimberg

Vi har spelat föreställningar och gett workshops i Helsingfors och Åbo, genomfört projektet Hislingan där vi arbetade med kulturskolan i samarbete med särskolor på Hisingen, presenterat den omåttligt populära workshopen Virkhall på en mängd platser runtom i Sverige, tagit vidare samarbetet med Göteborgs Symfoniker i satsningen Relaxed Performance och medverkat under den första upplagan av kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna!

Under året har vi även spelat föreställningarna Doris&Lo och Gård av träd och den 27 september gjorde Spinns dansare Malin Rönnerman sitt sista framträdande inom kompaniet när hon och Emilia Wärff framförde Kurvatur på Akvarellmuseet i Skärhamn på Tjörn. Under året tackade vi även av dansaren Celia Berndtzen, och vi önskar dem båda alla lycka och välgång under 2019 och framåt!

Till slut – ett stort tack till alla er som vi har arbetat med under året, alla ni som har peppat oss, som har delat med er av era tankar och känslor och som har hjälpt oss på ett eller annat sätt. Vi ses igen 2019. Det kommer bli ett grymt bra år!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Diverse Nordic Voices

We are incredibly happy and proud that our amazing dancer Emilia Wärff has been selected as one of six Nordic dance artists to be a part of Diverse Nordic Voices!

The project Diverse Nordic Voices is a 2-year mentorship program for artistic development in choreographic expression in the Nordic region. It will create opportunities for artistic development on a professional level for 6 dance artists with or without disabilities; make the field of dance more accessible for a diversity of bodies of different shapes, with different prerequisites and abilities; spread knowledge to the public about the artistic processes and practices we have investigated and worked with, and strengthen dance artists with disabilities in the Nordic region by putting the spotlight on role models, creating an arena for support and exchanging and developing practices and methods.

”Diverse Nordic Voices is a wonderful opportunity to develop your own project, based on your own thoughts, together with 5 other dance artists as an inner core for discussions and exchange. Add to that a Norwegian dance festival, a Swedish institution and an Icelandic dance company and having a mentor as the icing on the cake.” – Emilia Wärff

Image from rehersals with Danskompaniet Spinn. Photo: Malin Johansson

The participating dance artists are Suzie Davies and Maria Kittilsen from Norway, Emilia Wärff and Sindri Runudde from Sweden and Aude Busson and Olga Sonja Thorarensen from Iceland. The project is run by Dansens Hus Stockholm, Iceland Dance Company and CODA Oslo International Danse Festival in Oslo.

Read more about Diverse Nordic Voices here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Diverse Nordic Voices

Vi är otroligt glada och stolta över att vår fantastiska dansare Emilia Wärff har blivit uttagen som en av sex nordiska danskonstnärer att medverka i Diverse Nordic Voices!

Projektet Diverse Nordic Voices är ett 2-årigt mentorskapsprogram för konstnärlig utveckling av en mångfald av koreografiska uttryck i Norden. Det handlar om att skapa möjligheter för konstnärlig utveckling på professionell nivå för 6 danskonstnärer med eller utan funktionsvariationer. Att göra dansfältet mera tillgängligt för en mångfald av kroppar med olika former, förutsättningar och funktionaliteter. Att sprida den kunskap om konstnärliga processer och metoder vi undersökt och arbetat med för allmänheten. Att stärka danskonstnärer med funktionsvariationer i Norden genom att synliggöra förebilder, skapa en arena för stöd och kunskapsutbyte och utveckla praktiker och metoder.

”Diverse Nordic Voices är en fin möjlighet att få utveckla ett eget projekt utifrån egna tankar, med 5 st andra danskonstnärer som en inre kärna för samtal och utbyte. Sedan en norsk dansfestival, en svensk institution och ett isländskt kompani och en mentor som kristyr på kakan.” – Emilia Wärff

Bild från repetitioner med Danskompaniet Spinn. Foto: Malin Johansson

De medverkande danskonstnärerna är Suzie Davies och Maria Kittilsen från Norge, Emilia Wärff och Sindri Runudde från Sverige och Aude Busson och Olga Sonja Thorarensen från Island. Projektet drivs av Dansens Hus Stockholm, Iceland Dance Company och CODA Oslo International Danse Festival i Oslo.

Läs mer om Diverse Nordic Voices här!