Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn på Inclusive Dance World Vision

Inclusive Dance World Vision är en internationell digital festival som äger rum online den 1 december 2020. Festivalen samlar aktörer och grupper inom inkluderande dans från nästan 30 länder så som Ryssland, Italien, Belarus, Uzbekistan, Taiwan, Mexiko, Indonesien och Sverige för att nämna några.

Dagen är uppdelad i tre delar och Spinn medverkar under den första delen som börjar redan klockan 08.00 svensk tid. Under förmiddagen kommer vi att visa ett kortare inspelat utdrag från föreställningen Hannah Felicia. Därefter blir den en intervju med Veera kring Spinns arbete. Det hela avslutas med en workshop som utgår ifrån Spinns egen tolkning av den klassiska Slängpolskan som vi tagit fram specifikt för detta tillfälle tillsammans med Helena Helén! Det ska vara en första gång för allting… Dagen är gratis men du måste registrera dig för att ta del av eventet.

Klicka här för att komma till registrering!

Läs mer om dagen på Inclusive Dance World Visions hemsida eller i Facebook-eventet.

Bild för föreställningen Hannah Felicia. På bilden ser vi dansarna i en skog, iklädda rosaskimrande kostymer. Felicia sitter i rullstolen med armarna bakåt, böljande rött hår och blicken riktad uppåt höger. Bakom henne uppe på rullstolen sitter Hannah uppkrupen, också hon med blicken riktad uppåt höger. Foto: Anna Ósk Erlingsdóttir

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn at Inclusive Dance World Vision

Inclusive Dance World Vision is an international digital festival that takes place online on December 1st 2020. The festival gathers artists and companies in inclusive dance from almost 30 countries like Russia, Italy, Belarus, Uzbekistan, Taiwan, Mexico, Indonesia and Sweden to name a few.

The day is divided in three parts and Spinn participates during the first section, starting already at 08.00 CET. During the morning we will show a short excerpt from the performance Hannah Felicia. After this there will be an interview with Veera regarding the work that Spinn does. Our segment is then finished off with a workshop presenting Spinn’s own interpretation of the classic Slängpolskan, developed especially for this occasion in collaboration with Helena Helén! There’s a first time for everything… The day is free of charge, but you need to register to take part of the event.

Click here to register!

Read more about the day at the Inclusive Dance World Visions website or in the Facebook event.

Image for the performance Hannah Felicia. The image depicts the dancers in a forest, wearing costumes shimmering in pink. Felicia is sitting in a wheelchair with her arms pointing backwards, flowing red hair, looking upwards right. Behind her, up on the wheelchair, Hannah crouches, also looking upwards right. Photo: Anna Ósk Erlingsdóttir

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Vinter SpinnOut!

Dans och poesi blir vintermagi!

Vi är så glada över att få vara en del av Göteborgs stads satsning Jul till Kvarteret med vår föreställning Vinter SpinnOut.

När coronapandemin slog till tvingades Göteborgs Stads mötesplatser och träffpunkter för äldre att stänga. För att motverka ensamhet och isolering kom satsningen Kultur till Kvarteret till. Spelningar och uppträdanden startade i maj och höll på fram till sista augusti. Nu får succén en fortsättning i Jul till Kvarteret, en satsning som pågår vecka 49-51 i samarbete med Speldags, en verksamhet inom kulturförvaltningen. Jul till Kvarteret kommer liksom Kultur till Kvarteret att spela på innergårdar runt om i Göteborg där många äldre bor.

Vinter SpinnOut är en utomhusföreställning som under 20 minuter lyser upp och värmer oss. Medverkar från Danskompaniet Spinn gör dansarna Emilia Wärff, Felicia Sparrström, Hannah Karlsson och vår kompanivärd Tone Helly-Hansen. Föreställningen innehåller även inspelad musik av Anders Rimpi och nyskrivna texter av Ylva Andersson från SpinnUnga.

Föreställningarna med Vinter SpinnOut riktar sig i första hand till äldre på senior-, trygghets- och äldreboende. Men eftersom vi spelar utomhus är det öppet för alla att ta del av den. Och då självklart på Coronaanpassad distans till både varandra, de äldre och till oss.

Klicka här för att se datum, spelplatser och föreställningstider.

Välkomna!

Bilden är en illustration som föreställer fyra stycken olikfärgade julgranskulor, sammanlänkade av en vit tråd mot en mörkgrön bakgrund. Illustration: Emilia Wärff

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Winter SpinnOut

Dance and poetry becomes winter magic!

We’re so happy to be part of the Gothenburg city initiative Jul till Kvarteret with our performance Winter SpinnOut.

When the Covid-19 pandemic struck, the Gothenburg city meeting places for the elderly were forced to close down. To counteract loneliness and isolation, the city initiated the project Kultur till Kvarteret (Culture to the Neighborhood). Gigs and performances started in May and lasted until the last of August. This success now gets a continuation in the form of Jul till Kvarteret (Christmas to the Neighborhood), an initiative that runs from week 49-51 in collaboration with Speldags, which is part of the Cultural Administration. Just like Kultur till Kvarteret, Jul till Kvarteret will perform at courtyards throughout Gothenburg where many elderly live.

Winter SpinnOut is an outdoors performance that for 20 minutes lights up and warms us. Joining from Danskompaniet Spinn are the dancers Emilia Wärff, Felicia Sparrström, Hannah Karlsson and our company host Tone Helly-Hansen. The performance also contain recorded music by Anders Rimpi and new texts by Ylva Andersson from SpinnUnga.

The performances with Winter SpinnOut are mainly for the elderly at the retirement homes. But since we perform outside, it’s also open for everyone to experience. Naturally with a Covid-19 adjusted distance to each other, the elderly and us.

Click here for dates, places and performance times.

Welcome!

The image is an illustration depicting four different colored Christmas baubles, linked together by a white string, set against a dark green background. Illustration: Emilia Wärff

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Arbetet med inspelad syntolkning av Miramos

Arbetet med den inspelade syntolkningen av föreställningen Miramos rullar på, trots nya Coronarestriktioner. Tanken var att projektets referensgrupp skulle ha setts den 6 november, men under rådande omständigheter ställde vi om detta till digitala möten istället. Referensgruppen har nu fått tillgång till en inspelad version av Miramos, med ett första utkast av syntolkningen. Tanken är att ha ett nytt möte för att samla in reaktioner, reflektioner och tankar om ett par veckor.

Vi vet ännu inte hur det blir med den liveföreställning som vi hade hoppats kunna bjuda in referensgruppen till i slutet av november, men även där har vi en back-up plan. Vi är hursomhelst otroligt glada att det här arbetet nu rullar på och mer om projektet kan ni läsa här!

Bild för föreställningen Miramos. På bilden ser vi från vänster till höger de fyra karaktärerna Sol, Kryp, Pinne, Slange. De är iklädda enfärgade kostymer i rött, lila, turkosgrönt och blått. Sol och Kryp står i bakgrunden och hejar på. I förgrunden hänger på Pinnes rygg. Foto: Lina Ikse

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Work on recorded audio description of Miramos

Work on the recorded audio description of the performance Miramos is moving forward, in spite of the current Covid-19 restrictions. The idea was for the project’s reference group to meet up on November 6, but under current circumstances we shifted this around to a digital meeting instead. The reference group now have access to a recorded version of Miramos, with a first draft of the audio description. The idea is to have another meeting to gather reactions, reflections and thoughts within a few weeks.

We still don’t know whether the live performance that we were hoping to invite the reference group to at the end of November will actually happen, but we have a back-up for that as well. Either way, we’ve so happy that this project is moving forward. Click here to read more about the project!

Image for the performance Miramos. The image depicts from left to right the four characters Sol, Kryp, Pinne, Slange. They are wearing one-colored costumes in red, purple, turquoise green and blue. Sol and Kryp are in the background cheering on Pinne. In the foreground Slange is sitting on Pinne’s back. Photo: Lina Ikse

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

DansFunk Branschdag on November 20

On Friday November 20 Skånes Dansteater presents the digital conference DansFunk Branschdag where Spinn participates along a number of artists and organizations from the Swedish dance sector.

In 2012 Skånes Dansteater started a journey towards a more inclusive dance scene with the festival DansFunk. The festival was to become a pivotal moment also nationally regarding dance and disabilities and the wider discussion around the question of who’s allowed on stage. Many great initiatives have happened since then and several strategies set in place towards a greater inclusion within dance. On the 20th of November 2020 the dance industry gathers once again with the aim of joining forces and begin the journey towards creating a manifest for the future.

Spinn will discuss how we, using the support of the signed UN convention on Human Rights, can develop a sustainable agenda, which enables our audiences to gain access to performances by and with disabled dancers and choreographers.

During the day, Spinn’s dancer Emilia Wärff will also participate, talking about how we challenge the structures and processes that exists when we produce and make dance and how we can create possibilities so that disabled choreographers and dancers develop artistic leadership on their own terms.

The conference will be live-streamed and takes place on November 20 at 09.30-16.00.
Please e-mail dansfunk@skanesdansteater.se to register.
This day will be held in English.

Read more about the day here!

The image depicts two dancers in profile against a black background. The dancer on the left lies on her back with her legs up on a wheelchair that has tipped over. The dancer on the right stands on her head with spread legs, while holding onto the wheelchair with her hands. Photo: Tilo Stengel

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

DansFunk Branschdag den 20 november

Fredag den 20 november anordnar Skånes Dansteater den digitala konferensen DansFunk Branschdag där Spinn medverkar tillsammans med ett stort antal aktörer från den svenska dansbranschen.

2012 inledde Skånes Dansteater en resa för en jämlikare dansscen med festivalen DansFunk. DansFunk blev en del av ett nationellt startskott vad gäller dans och funktionsvariationer och frågan om vilka som får ta plats på en scen. Flera år, produktioner, projekt och samarbeten senare är det mycket som har hänt i frågan. Den 20 nov 2020 samlas återigen branschen för att tillsammans starta arbetet med ett gemensamt manifest och formulera strategier för framtiden.

Spinn kommer att diskutera hur vi, med stöd av FN-konventionen om mänskliga rättigheter, kan utveckla en hållbar agenda som möjliggör att publiken får ta del av fler föreställningar av och med dansare och koreografer med funktionsvariationer.

Under dagen medverkar även Spinns dansare Emilia Wärff som kommer att diskutera hur vi utmanar de strukturer och processer som finns när vi producerar och skapar dans, samt hur vi skapar förutsättningar så att koreografer och dansare med funktionsvariationer får möjligheter att skapa och utveckla ett konstnärligt ledarskap på egna villkor.

Konferensen live-streamas och äger rum den 20 november kl. 09.30-16.00.
Maila dansfunk@skanesdansteater.se för anmälan och länk.
Dagen hålls på engelska.

Läs mer om dagen här!

På bilden ser vi två dansare i profil mot en svart bakgrund. Dansaren till vänster ligger på rygg med benen uppe på en rullstol som har vält. Dansaren till höger står på huvudet med spretande ben, samtidigt som hon håller fast i rullstolen med händerna. Foto: Tilo Stengel

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Thank you!

Thursday last week we finally premiered our new performance Hannah Felicia at Kungsbacka Teater! And we’re so happy and grateful that we, against all odds just before the new tougher restrictions came into place, were able to present the performances. Especially as we now see region after region close down venues and institutions. It’s not an easy time to be working with performing arts.

We would like to extend a big thank you to those of you who came to the premiere and to the performances during Friday. All of you who helped us celebrate and who share such wonderful words and thoughts about the performance. Performing arts is nothing without its audience. Thank you!

And naturally we’d also like to thank the staff at Kungsbacka teater – Lalle, Maria, Per, Wendela, Victoria and everyone else who welcomed us with open arms and who helped out so much during the week. Thanks also to Marie and the rest of the team from Rum för Dans. Without you, this would not have been possible!

Last but not least, we’d of course like to thank everyone who have worked with the performance – Veera Suvalo Grimberg, Hannah Karlsson, Felicia Sparrström, Lára Stafánsdóttir, Högni Egilsson, Tóti Guðnason, Jonathan Fischhaber, Charlotte von Weissenberg, Anna Ósk Erlingsdóttir, Hannah Lindoff, Frida Mårtensson, Klas Grimberg and Producentbyrån.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Tack!

I torsdags förra veckan hade vi äntligen premiär för vår nya föreställning Hannah Felicia på Kungsbacka Teater! Och vi är så glada och tacksamma för att vi, mot alla odds och precis innan de nya hårda restriktionerna trädde i kraft, kunde genomföra föreställningarna. Särskilt som vi nu ser region efter region återigen stänga ner sina scener och institutioner. Det är ingen enkel tid att ägna sig åt scenkonst.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som kom på premiären och på föreställningarna under fredagen. Alla ni som hjälpte oss fira och som delade med er av så fina ord och tankar om föreställningen. Scenkonsten är ingenting utan sin publik. Tack!

Och självklart vill vi även tacka personalen på Kungsbacka Teater – Lalle, Maria, Per, Wendela, Victoria och alla ni andra som välkomnade oss med öppna armar och som hjälpte oss så mycket under veckan! Tack såklart även till Marie och alla andra från Rum för Dans. Utan er hade det här inte gått!

Sist men inte minst vill vi såklart tacka alla som har jobbat med föreställningen – Veera Suvalo Grimberg, Hannah Karlsson, Felicia Sparrström, Lára Stafánsdóttir, Högni Egilsson, Tóti Guðnason, Jonathan Fischhaber, Charlotte von Weissenberg, Anna Ósk Erlingsdóttir, Hannah Lindoff, Frida Mårtensson, Klas Grimberg och Producentbyrån.