Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Vem får ta plats på scen?

During autumn 2016, six students from Kulturverkstan, an international culture project management education in Gothenburg, followed Spinn’s work as part of their education. The work resulted in the report Vem får ta plats på scen? (Who’s allowed onto stage?). The report deals with questions regarding like artistic quality, whose responsibility it is to make sure that performing arts is made accessible for more people and that we can all influence and change the society we live in.

This project was created and realized by Katarina Isaksson, Johanna Björkman, Josefin Solberg, Johanna Ljungberg, Maja Alasalmi and Johanna Palm under the supervision of SpinnUnga’s Anna Bergström and with support by our Artistic Director Veera Suvalo Gimberg.

Read more about the project here.
The report can be downloaded here. Please note that the project report is in Swedish only, but contains an English abstract.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Vem får ta plats på scen?

Under hösten 2016 genomförde sex studenter från den internationella kulturprojektledarutbildningen Kulturverkstan i Göteborg ett projektarbete om Danskompaniet Spinn. Arbetet resulterade i rapporten Vem får ta plats på scen? som handlar om begrepp som konstnärlig kvalitet, vem som egentligen har ansvaret för att se till att scenkonsten görs tillgänglig för fler samt hur vi alla kan vara med och påverka och förändra samhället vi lever i.

Projektet genomfördes av Katarina Isaksson, Johanna Björkman, Josefin Solberg, Johanna Ljungberg, Maja Alasalmi och Johanna Palm under handledning av Anna Bergström från SpinnUnga och med stöd av vår konstnärlige Veera Suvalo Grimberg.

Här kan du läsa mer om projektet.
Projektrapporten kan laddas ned här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Adapt the houses, not the people! – lunch seminar at TILLT

TILLT invites to a lunch seminar where amongst other our wonderful dance Emilia Wärff participates to discuss experiences and different perspectives on creative thinking regarding accessibility issues. The seminar will be discussing accessibility on various arenas in our society and how art and culture can contribute.

Other participants are musician, photographer, poet and blogger Angela Åquist who’s worked with the project Funktek in order to improve accessibility at Göteborgs stadsmuseum and Rebecka Bergström Bukovinszky, curator and project manager at Göteborgs stadsmuseum who also worked as project manager for Funktek during a period.

Place
TILLT, Packhusplatsen 2, Göteborg (opposite side from Casino Cosmopol, see map on TILLT’s web site)

When
June 15 2017 at 11.15 – 13.00.
The seminar starts with lunch.

Registration
At the latest on June 12 to info@tillt.se

Cost
Free of charge, but any cancellations should be made to TILLT via info@tillt.se no later than 24 hours before the seminar. There will be a 500 kronor no show fee if you don’t cancel your registration or do so too late. If you’re forced to cancel on short notic, feel free to transfer your registration to a colleague.

Read more at www.tillt.se

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Anpassa husen inte människorna! – Lunchseminarium på TILLT

TILLT bjuder in till lunchseminarium där bl.a. vår fantastiska dansare Emilia Wärff medverkar för att diskutera erfarenheter och olika perspektiv på kreativt tänkande vad gäller tillgänglighetsfrågor. Seminariet kommer att diskutera tillgänglighet på olika arenor i samhället och hur konst och kultur kan bidra.

Medverkar gör även musikern, fotografen, poeten och bloggaren Angela Åquist som arbetat med projektet Funktek för att förbättra tillgängligheten på Göteborgs stadsmuseum och Rebecka Bergström Bukovinszky, intendent och projektledare på Göteborgs stadsmuseum som under en period arbetade som projektledare för Funktek.

Plats
TILLT, Packhusplatsen 2, Göteborg
 (mitt emot Casino Cosmopol, se karta på TILLTs hemsida)


När
15 juni 2017 kl 11.15 – 13.00.
Seminariet inleds med lunch.

Anmälan
Senast 12 juni till info@tillt.se

Kostnad
Kostnadsfritt, men eventuell avbokning ska vara TILLT tillhanda via info@tillt.se senast 24 timmar innan seminariet. Det är 500 kronor i no show-avgift om du inte avbokar eller om du avbokar för sent. Får du sent förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega.


Läs mer på www.tillt.se