Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Relaxed Performance nästa vecka!

Nästa vecka, lördag den 6 oktober, är det dags för Relaxed Performance på Göteborgs Konserthus! Relaxed Performance är ett konsertformat där alla är välkomna att ta till sig musiken på sitt eget sätt, med musiker ur Symfonikerna och Danskompaniet Spinn. Här finns möjligheter att röra sig runt, dansa, sjunga eller bara lyssna.

”Relaxed Performance är ett första steg i ett angeläget utvecklingsarbete där vi letar efter en helt ny konsertform där alla ska känna sig bekväma. Frågan om tillgängligheten till konsten och dess grundläggande förutsättningar ställer många frågor och levererar inga självklara svar. Relaxed Performance är ett sätt att närma sig frågan. Kanske kan det bli ett laboratorium där vi utgår ifrån möjligheterna i konsten och skapar fler rum, olika rum där man möts och konsumerar symfonisk musik på många sätt, på olika sätt. Vi måste sträva efter en verklighet där utanförskapet är minimerat och normen breddad. Vi måste våga utmana konventionen och den traditionella formen. Jag tror att det leder till utveckling. För oss som väljer att vara närvarande i salen. För gestaltningen och förmedlingen. För konsten.” – Petra Kloo Vik, ansvarig barn- och ungdomsverksamhet på Göteborgs Konserthus

Bild för Relaxed Performance föreställande Spinns dansare Celia Berndtzen, Emilia Wärff och Adam Henriksson.

Salen är onumrerad. Rad två på parkett är reserverad för synskadade och rad ett för rullstolsburna och ledsagare. Samtliga ledsagare går gratis på konserten – biljetter bokar du via biljett@gso.se eller telefon 031-726 53 00.

Konserten syntolkas och förmedlas genom tecken som stöd (TSS).
Innan konsertstart hålls en syntolkningsintroduktion, med start kl 14.20

Pris: 120 kr
Student: 60 kr
Barn: 60 kr

Du kan läsa mer om Relaxed Performance på Göteborgs Symfonikers hemsida.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Relaxed Performance next week!

Next week, Saturday October 6, it’s time for Relaxed Performance at Göteborgs Konserthus! Relaxed Performance is a concert format where everyone is welcome to enjoy the music in any way they want. Featuring musicians from the Gothenburg Symphony and dancers from Danskompaniet Spinn, here you can move around, dance, sing or just listen.

”Relaxed Performance is a first step in a dedicated development work where we are looking for a new type of concert situation, where everyone can feel comfortable and welcome. The issue of accessibility to arts and its basic conditions pose a number of questions, but fail to deliver any conclusive answers. Relaxed Performance is a way of addressing this issue. Perhaps it could be a laboratory, where we use the possibilities of art as the starting point to create more rooms, different rooms where we meet and consume symphonic music in a variety of ways, in different ways. We have to strive for a reality where alienation is minimized and where the norm is broadened. We have to be bold enough to challenge convention and the traditional form. I believe this leads to evolution. For those of us who choose to be present in the concert hall. For the way we present and perform. For art itself.” – Petra Kloo Vik, Head of educational department at the Gothenburg Concert Hall

 mage for Relaxed Performance depicting Spinn’s dancers Celia Berndtzen, Emilia Wärff and Adam Henriksson.

The seats are unnumbered. Row two is reserved for visually impaired and row one for wheelchair users and accompaniers. All accompaniers go free of charge – tickets can be booked at biljett@gso.se or by phone +46 31-726 53 00

The concert is audio described using Tecken som stöd (TSS).
Before the concert there will be a audio described introduction, starting at 14.20.

Price: 120 sek
Student: 60 sek
Children: 60 sek

You can read more about Relaxed Performance over at the Gothenburg Symphony website.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kurvatur och Solo på Akvarellmuseet i Skärhamn

Den 27 september kl 19.00 besöker vi Akvarellmuseet i Skärhamn för att presentera föreställningarna Kurvatur och Solo!

En plats, en scen, en torsdagskväll kl 19.00 – och varför inte något gott i glaset? En s(c)en torsdag är ett koncept producerat av Nordiska Akvarellmuseet, Vatten Restaurang & Kafé och Tjörns kultur- och teaterförening som vill göra torsdagskvällarna till en anledning att mötas för att dela upplevelser.

Biljettpris
150 kr, 100 kr för medlemmar/Scenpass, 100 kr under 25 år

Biljett köps via www.tjorn.riksteatern.se
Läs mer på www.tjorn.se

Se trailer för Kurvatur här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kurvatur and Solo at Akvarellmuseet in Skärhamn

On September 27 at 19.00 we’re visiting Akvarellmuseet in Skärhamn to present the performances Kurvatur and Solo!

A place, a stage, a Thursday evening at 19.00 – and perhaps something to drink as well? En s(c)en torsdag is a concept produced by Nordiska Akvarellmuseet, Vatten Restaurang & Kafé and Tjörns kultur- och teaterförening who wants to turn Thursday evenings into an occasion to meet and share cultural experiences.

Ticket prize
150 sek, 100 sek for members/Scenpass, 100 sek for ages below 25

Tickets are bought at www.tjorn.riksteatern.se
Read more at www.tjorn.se

Watch a trailer for Kurvatur here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Dansutbildningen Språng

The Arvsfond project years with SpinnVäxa & SpinnUnga ended this spring and will now continue as Dansutbildningen Språng. The close collaboration with Danskompaniet Spinn will continue in various forms and together we’ll work, side by side to create a more inclusive and norm-breaking dance world!

This autumns classes at Dansutbildningen Språng starts week 37. Read more about these and about Språng over at their website www.dusprang.se and through their social media:

Instagram – dansutbildningensprang
Facebook – www.facebook.com/dusprang

Please share Dansutbildningen Språng’s posts and suggest their social media channels to friends and acquaintances. The more visibility their activities get, the more norms and stereotypes are challenged and the idea about who is allowed to take part and contribute to our shared cultural life is broadened!

Image from Dansutbildningen Språng’s website. Photo: Beata Rydén

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Dansutbildningen Språng

Arvsfondsprojektet SpinnVäxa & SpinnUnga avslutade i våras sina projektår och fortsätter nu under namnet Dansutbildningen Språng. Det nära samarbetet med Danskompaniet Spinn fortsätter i olika former och vi arbetar sida vid sida för en mer inkluderande och normbrytande dansvärld!

Höstens danskurser hos Dansutbildningen Språng startar v. 37. Läs mer om dessa och om föreningen på deras hemsida www.dusprang.se och genom deras sociala medier:

Instagram – dansutbildningensprang
Facebook – www.facebook.com/dusprang

Dela gärna Dansutbildningen Språngs inlägg och föreslå deras sociala medier för vänner och bekanta. Ju mer verksamheten syns, desto mer utmanas normer och stereotyper och tanken om vem som får delta och bidra till att vårt gemensamma kulturliv breddas!

Bild från Dansutbildningen Språngs hemsida. Foto: Beata Rydén

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moving Beyond Inclusion – An Artistic Resource

Between 2016-2018, Spinn and Producentbyrån have been part of the EU project Moving Moving Beyond Inclusion. The aim of the project has been to display diversity and create equal opportunities for everybody in practicing the art of dance. It has been about creating a supporting network of companies, artists and programmers, with a long-term aim of broadening the European work force and the artistic work. At the core it’s been about the development of professional performing arts both in terms of dancers, choreographers and audiences.

The project officially ended on June 29, and during the year Spinn and Producentbyrån have labored intensively with reporting what we’ve done and achieved within Moving Beyond Inclusion. And as part of this, the project lead part Candoco Dance Company in collaboration with the rest of the project partners, have created an Artistic Resource, explaining more about the project itself. But it also gives some insights into the participating artists view on Moving Beyond Inclusion as a whole, and offers some personal reflections on this amazing project.

Moving Beyond Inclusion – An Artistic Resource can be downloaded here!

Image from Uddevalla Choreographic Lab/Moving Beyond Inclusion in Uddevalla. Photo: Patrik Gunnar Helin

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moving Beyond Inclusion – An Artistic Resource

Mellan 2016-2018 har vi tillsammans med Producentbyrån
varit del av EU-projektet Moving Beyond Inclusion. Ambitionen med projektet var att visa på mångfald och skapa lika möjligheter för alla att utöva danskonst. Det har handlat om att skapa ett stödjande nätverk av kompanier, artister och programläggare och att på sikt bredda den europeiska arbetskraften och de konstnärliga verken. I grund och botten har hela projektet handlat om att utveckla den professionella danskonsten både vad gäller dansare, koreografer och publik.

Projektet tog officiellt slut den 29 juni, och under året har vi tillsammans med Producentbyrån arbetat intensivt med att redovisa vad som har gjorts inom Moving Beyond Inclusion. Som en del av det här arbetat har projektets lead part, Candoco Dance Company i samarbete med övriga projektparter, tagit fram en Artistic Resource som både berättar mer om projektet men som även ger lite ingångar till hur de medverkande har sett på både Moving Beyond Inclusion i stort, men också på sin roll som en del av det här fantastiska projektet.

Moving Beyond Inclusion – An Artistic Resource finns att ladda ner här!

Bild från Uddevalla Choreographic Lab/Moving Beyond Inclusion i Uddevalla. Foto: Patrik Gunnar Helin