Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Relaxed Performance at GSOplay!

As way of making the art accessible when more and more people chose to stay at home and when the big venues are closed, a couple of weeks ago Spinn – along with 13 musicians from Göteborgs Symfoniker – made a recorded version of Relaxed performance from last October, at the main stage of Göteborgs Konserhus. And now the film is done and has been made available over at GSOplay! So chose a comfy place at home and enjoy sounds, movements and poems by Sayam Chortip and Kent Holm. From Spinn you will see Tone Helly-Hansen and Veera Suvalo Grimberg along dancers Izabell Makiela, Felicia Sparrström and Adam Henriksson.

Click here to see the performance!

Image from Relaxed Performance at Göteborgs Konserthus.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Relaxed Performance på GSOplay!

Som ett led i att tillgängliggöra konsten när fler och fler väljer att stanna hemma och de stora scenerna är stängda, gjorde vi i Spinn – tillsammans med 13 musiker från Göteborgs Symfoniker – för några veckor sedan en inspelad version av Relaxed Performance från oktober 2019 på Göteborgs Konserthus stora scen. Och nu är filmen klar och ligger ute på GSOplay! Så passa på och välj en riktigt skön plats hemma och njut av toner, rörelser och dikter av Sayam Chortip och Kent Holm. Från Spinn medverkar Tone Helly-Hansen och Veera Suvalo Grimberg samt dansarna Izabell Makiela, Felicia Sparrström och Adam Henriksson.

Klicka här för att ta del av föreställningen!

Bild från Relaxed Performance på Göteborgs Konserthus.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Residency at Kungsbacka Teater

A lot of things will have to be done in new ways during spring and summer of 2020. Performance dates have been postponed and plans have been overthrown. But we’re doing our best t keep up with every twist and turn.

And in the midst of all of this, we received some fantastic news. Spinn had been granted a two-week residency at Kungsbacka Teater as part of Region Halland’s dance initiative Rum för Dans! In Kungsbacka, Spinn will continue work on the duet that’s being created by Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir and that will premiere during fall 2020. Once at the theatre we will explore the possibilities of the space and try out ideas for both sound and lighting, both inside and outside. We are so glad we got this residency, it’s just what we needed right now!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Residens på Kungsbacka Teater

Det är mycket som blir på nya sätt våren och sommaren 2020. Speldatum skjuts fram och planer kastas omkull och vi gör vårt bästa för att hänga med i svängarna.

Och mitt i den här röran så kom det fantastiskt goda nyheter. Spinn har blivit beviljade ett tvåveckors residens på Kungsbacka Teater inom ramarna för Region Hallands danssatsning Rum för Dans! I Kungsbacka kommer Spinn att ta vidare arbetet med den ny duett som skapas av isländska koreografen Lára Stefánsdóttir och som vi kommer att ha premiär på under hösten 2020. På teatern kommer vi att arbeta med rummets möjligheter och testa idéer för både ljud och ljus, både inne på teatern och utomhus. Vi är så glada att vi fick det här residenset, det var exakt vad vi behövde just nu!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Mentorship for SpinnUnga

Since the start of SpinnUnga back in 2014, Spinn has held a mentorship program for the SpinnUnga dancers. The program has been about sharing experiences and to work as a support for the development of the dancers.

Last week we had a digital meeting – as seen below in this wonderful illustration – where a.o. Spinn’s dancer Felicia Sparrström shared her thoughts on the importance of having Emilia Wärff as her mentor during her years in SpinnUnga. An although it was a digital meeting, we still did some physical work and we also had some time for questions and reflections.

During the year, two of Spinn’s dancers will act as mentors for seven of the SpinnUnga dancers. There will be 2-3 meetings during April to June and the mentorship will continue during fall as well.

Drawing of a Zoom conference call between Spinn and the SpinnUnga dancers.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Mentorskap för SpinnUnga

Ända sedan SpinnUnga grundades 2014 har vi i Spinn haft ett mentorskap för SpinnUngas dansare som har handlat om att dela erfarenheter och att fungera som stöd i dansarnas utveckling.

Förra veckan hade vi ett digitalt möte – som ni kan se av den underbara illustrationen här nedanför – där bl.a. Spinns dansare Felicia Sparrström berättade om betydelsen av att ha haft Emilia Wärff som mentor under sina år inom SpinnUnga. Och trots att det var ett digitalt möte så hann vi även med en del fysiskt arbete och vi hade också tid för frågor och reflektioner.

Under året kommer två av Spinns dansare att agera mentorer för sju av SpinnUngas dansare. Det blir 2-3 träffar under perioden april-juni och mentorskapet fortsätter sedan även under hösten.

Teckning som föreställer en Zoom-konferens mellan Spinn och SpinnUngas dansare.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

New workshop Klot & Klimat

Over the last couple of weeks, Veera Suvalo Grimberg along with dancers Izabell Makiela and Felicia Sparrström, have worked intensively on a new Spinn workshop that we call Klot & Klimat (approx: Globe & Climate).

In preparation for this work, we’ve read up on climate change, The Arctic, different animals and about the impact that human kind have on the world. For us it’s not about lecturing or having all the answers at hand. But about finding creative solutions to problems big and small, together with the children. Something that children are amazing at!

Work has taken place at Spinnstudion, but the idea is that the workshop can be held both inside and outside. We’ve also done a test workshop along with students from Karl Johansskolan in Gothenburg. Hopefully we will be able to hold some workshops already after Easter, provided the schools stay open.

Image for Spinn’s new workshop Klot & Klimat. In the picture we see dancers Izabell Makiela and Felicia Sparrström each holding a globe. Photo: Veera Suvalo Grimberg

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Ny workshop Klot & Klimat

De senaste veckorna har Veera Suvalo Grimberg tillsammans med dansarna Izabell Makiela och Felicia Sparrström arbetat intensivt med att ta fram en helt ny Spinnworkshop som vi kallar för Klot & Klimat.

Inför arbetet har vi läst på om klimatförändringar, Arktis, olika djur och om människans påverkan på världen. För oss handlar det inte om att komma med pekpinnar eller färdiga svar. Utan att tillsammans med barnen hitta kreativa lösningar på både stora och små problem. Något som barn är fenomenala på!

Arbetet har ägt rum i Spinnstudion, men tanken är att workshopen ska kunna hållas både inomhus och utomhus. Vi har även hunnit med en testworkshop tillsammans med elever från Karl Johansskolan i Göteborg. Förhoppningen är att kunna arbeta med workshopen i mindre skala redan efter påsk, förutsatt att skolorna fortfarande är öppna.

Bild för Spinns nya workshop Klot & Klimat. På bilden ser vi dansarna Izabell Makiela och Felicia Sparrström hålla varsin jordglob. Foto: Veera Suvalo Grimberg