Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hannah Felicia + Salto!

Måndag den 1 februari gästar vi den skånska dansfestivalens Saltos utbudsdag med föreställningen Hannah Felicia! Utbudsdagen kommer att finnas tillgänglig digital på Saltos hemsida från och med den 1 februari. Läs mer om Salto! här.

Om föreställningen
Spinns duett Hannah Felicia handlar om systerskap och om relationen mellan två människor. Eller kanske är det egentligen bara två sidor av samma person vi ser? Som längtar efter att bli sedd, accepterad och älskad. Föreställningen har koreograferats av isländska Lára Stefánsdóttir, och hade premiär på Kungsbacka Teater i slutet av oktober 2020. Musiken är skapad av kompositören Högni Egilsson med ljuddesign av Þórarinn Guðnason.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hannah Felicia + Salto!

On Monday February 1, our performance Hannah Felicia is making a guest appearance at the Salto! dance festival showcase. The showcase will be available on Salto’s website as of February 1. Read more about Salto! here.

About the performance
The duet Hannah Felicia is about sisterhood and the relationship between two people. Or perhaps we’re merely seeing two sides of the same person? A person that longs to be seen, to be accepted and to be loved. The performance was created by Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir and premiered at Kungsbacka Teater in October 2020. Music composed by Högni Egilsson and sound design by Þórarinn Guðnason.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Våren 2021

Precis som under 2020 så är det mycket som fortfarande är osäkert vad gäller våren 2021, och som vi alla vet vid det här laget så kan planer snabbt komma att behöva justeras i takt med eventuella restriktioner. Men vi hoppas såklart att vi kan komma ut och spela lite mer under året än vad vi kunde 2020.

Hannah Felicia
I början av februari skulle vi egentligen ha presenterat senaste föreställningen Hannah Felicia på Vara Konserthus, men detta har nu blivit framflyttat till början av maj. Vi återkommer när vi har mer information om både datum och tid för detta, men oavsett ser vi fram emot att komma till Vara med den här fantastiska föreställningen! Måndag den 1 februari är föreställningen del av Salto! digital utbudsdag och lördag den 6 februari är den del av Utbudsdag Digital 2021.

Miramos
I slutet av februari åker vi till Stockholm för att spela Miramos för förskolor i Hallen i Farsta. Spelningarna i Farsta är en del av arrangörsnätverket DANSISTAN. I slutet av maj besöker vi Mölndal med föreställningen som en del av ett Skapande skolaprojekt för särskolan. Vi medverkar även på Markedet for Scenekunsts digitala utbudsdag fredag den 9 april, och just nu pågår även diskussioner om en offentlig föreställning i Göteborg i slutet på mars.

Klot & Klimat
I april åker vi till Härryda kommun för att ge inte mindre än 24 stycken workshops av Klot & Klimat vilket känns fantastiskt fint. Klot & Klimat är en utomhusworkshop som handlar om frågor som rör klimatet och hur vi tillsammans kan göra stora förändringar även i det lilla. Läs mer om workshopen här!

Inspelad syntolkning av Miramos
Avslutningen av det här projektet skulle ha ägt rum i mitten av februari, men som det ser ut nu så skjuts detta fram till slutet av mars istället. Arbetet med syntolkningen rullar på och referensgruppen bidrar med så många fantastiska tankar, synpunkter och perspektiv. Mer information kommer under våren. Läs mer om projektet här!

Tillgängliggöra Dans
Tillgängliggöra Dans är ett samarbetsprojekt mellan GGM Film och Danskompaniet Spinn, där Virtual Reality utforskas som medium att tillgängliggöra dans för en bredare grupp människor. Projektet handlar om att praktiskt utforska hur dans kan digitaliseras och göras mer tillgängligt för en publik som av olika skäl inte kan eller vill befinna sig i det fysiska sceniska rummet. Ett sätt att låta Spinns föreställningar möta publiken där de befinner sig, på deras villkor. Mer information kommer längre fram.

Moby Dick
I maj plockar vi upp arbetet med föreställningen Moby Dick som egentligen skulle ha haft premiär i september 2020. Under vecka 22 har vi och koreografen Chiara Bersani blivit inbjudna till ett femdagars residens på Vara Konserthus, där vi även passar på att ha ett öppet rep för allmänheten. I slutet av juni kommer Chiara och hennes team tillbaka till Göteborg för en tvåveckors repetitionsperiod i Spinnstudion. Moby Dick har premiär på Italienska festivalen Oriente Occidente Dance Festival som äger rum i Rovereto i början av september 2021.

På bilden ser vi fyra dansare iklädda böljande kläder som står och sitter på en stenhög vid Gardasjön i norra Italien. I bakgrunden ser vi berg som sluttar ner mot sjön. Foto: Federico Gazza

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spring 2021

Just like fall 2020, there are still a great deal of uncertainties regarding spring 2021. And as we all know by now, things can change quickly according to possible new restrictions. But naturally we hope to be able to get out there and perform a bit more that what was possible 2020.

Hannah Felicia
At the beginning of February we were meant to present our latest performance Hannah Felicia at Vara Konserthus. This has now been pushed forward to the beginning of May. We will get back to you with more information regarding date and time for this, but regardless we are looking forward to come to Vara to present this amazing performance! Monday February 1 the performance is part of the Salto! digital showcase day and on Saturday February 6 it’s part of Utbudsdag Digital 2021.

Miramos
At the end of February we’re heading for Stockholm to present Miramos for pre-schools at Hallen in Farsta. The performances in Farsta is part of the presenters network DANSISTAN. At the end of May we’re visiting Mölndal with performances as part of a Skapande skola project for special needs schools. We are also part of Markedet for Scenekunst’s digital showcase day on Friday April 9, and at the moment we are in dialogue about a public performance in Gothenburg at the end of March.

Klot & Klimat
In April we’re heading for Härryda for no less than 24 workshops with Klot & Klimat, which feels fantastic. Klot & Klimat ia an outdoors workshop that deals with issues about the climate and how we together can make big changes, even with small actions. Read more about the workshop here!

Recorded audio description of Miramos
The finish of this project were set for February, but the way things look at the moment we have been forced to postpone this until the end of march instead. Work on the project moves forward, and the reference group have contributed with so much valuable thoughts, ideas and perspectives. More information will come during spring. Read more about the project here!

Tillgängliggöra Dans
Tillgängliggöra Dans (Make Dance Accessible) is a collaborative project between GGM Film and Danskompaniet Spinn, where Virtual Reality is explored as a medium for making dance accessible for a wider group of people. The project revolves around a practical approach towards digitalizing dance, making it more accessible for an audience that for various reasons aren’t able or willing to be at the actual physical venue. A way of letting Spinn’s performances meet an audience where they are, on their terms. More information will come during spring.

Moby Dick
In May we will resume work on the performance Moby Dick that were supposed to premiere in September 2020. During week 22 we’re having a residency at Vara Konserthus with choreographer Chiara Bersani. During the week we will also host an open rehearsal. At the end of June, Chiara and her team will come back to Gothenburg for a two-week rehearsal period at Spinnstudion. Moby Dick will premiere at the Italian festival Oriente Occidente Dance Festival that takes place in Rovereto at the beginning of September 2021.

The image depicts four dancers wearing billowing clothes, standing and sitting on a pile of rocks at Lake Garda in northern Italy. In the background we see mountains sloping towards the lake. Photo: Federico Gazza