Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Reminder – Skirtpower at Vara Konserthus!

In case you’ve missed this… On November 6 we’re heading to Vara Konserthus to present the performance Skirtpower, on this occasion also audio described! We’re super excited to come to Vara to present this performance and also to be able to offer audio description.

Skirtpower is about the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view of our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment. Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirts, about sexuality and power. And about tenderness.

“Skirtpower breathes everything from the most fragile to raw sexuality, and the interaction with the audience is at times almost defiant. What I saw on stage was strength, beauty and sublime sensuality in its most beautiful form. There were three professional dancers who treated us to an amazing performance, plain and simple.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

“I want to talk about how the skirt choreographs our bodies, but also about our gaze on those who wear it. About the power it holds to take place, limit, expose and hide. And the desire to choreograph the skirt.” – Carl Olof Berg, choreographer

On stage we see dancers Emilia Wärff, Izabell Makiela and Aristide Rontini and musician and composer Lisen Rylander Löve who’s both written and plays the music live during the performance. Skirtpower premiered at Vitlycke – Centre for Performing Arts on April 28 2018.

The performance will be followed by an audience talk with Spinn’s artistic director Veera Suvalo Grimberg.

Date
November 6

Time
19.30

Price
200 sek

Location
Vara Konserthus
Allégatan 49
534 31 Vara

Read more at the Vara Konserthus website!

Image for the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

Travel to and from Vara from Gothenburg
You can get to and from Vara using public transport. Below here you will find two options, but there are of course other options as well.

Göteborg – Vara
At 17.00 – 18.16
Västtågen 3308 towards Mariestad

 Image of travel suggestion Göteborg to Vara November 6 2018

Vara – Göteborg
At 21.20 – 23.00
Västtågen 3852 towards Uddevalla
Västtågen 3283 towards Göteborg

Image of travel suggestion Vara to Göteborg November 6 2018

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Påminnelse – Skirtpower på Vara Konserthus!

Ifall ni skulle ha missat det… Den 6 november besöker vi Vara Konserthus med föreställningen Skirtpower, som dagen till ära dessutom syntolkas! Det känns otroligt roligt att få komma till Vara och presentera den här föreställningen och at vi dessutom kunde få till en syntolkning.

Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.

“Skirtpower andas alltifrån det allra sköraste till rå sexualitet och publikkontakten är ibland rentav trotsig. Vad jag såg på scenen var styrka, skönhet och sublim sensualitet i sin allra vackraste form. Det var tre professionella dansare som bjöd oss på en suveränt bra föreställning, helt enkelt.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

”Jag vill berätta om hur kjolen koreograferar våra kroppar men också vår blick på den som bär den. Om kjolens makt att ta plats, begränsa, blotta och dölja. Och lusten att få koreografera kjolen tillbaka.” – Carl Olof Berg, koreograf

På scenen möter vi dansarna Emilia Wärff, Izabell Makiela och Aristide Rontini och musikern och kompositören Lisen Rylander Löve som både skrivit och framför all musik live under föreställningen. Skirtpower hade premiär på Vitlycke – Centre for Performing Arts den 28 april 2018.

Efter föreställningen blir det ett publiksamtal med vår konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg.

Datum
6 november

Tid
Kl 19.30

Pris
200 kr

Plats
Vara Konserthus
Allégatan 49
534 31 Vara

Läs mer på Vara Konserthus hemsida!

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Resa till och från Vara från Göteborg
Det går alldeles utmärkt att ta sig till och från Vara med kollektivtrafik. Nedan har vi listat två förslag, men det finns naturligtvis fler alternativ.

Göteborg – Vara
kl 17.00 – 18.16
Västtågen 3308 mot Mariestad

Bild på reseförslag Göteborg till Vara den 6 november 2018

Vara – Göteborg
kl 21.20 – 23.00
Västtågen 3852 mot Uddevalla
Västtågen 3283 mot Göteborg

Bild på reseförslag Vara till Göteborg den 6 november 2018

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos by Torgunn Wold

A lot of the performances that we have created, either by ourselves in the company or together with other choreographers, have been performed for both adults and for children and youth audiences. But we have never created a performance specifically for young audiences. Until now.

For our next production we have invited Norwegian choreographer Torgunn Wold who will create the performance Miramos together with us! Torgunn has among other things created the celebrated piece Mästerkatten, which has been presented in Gothenburg on several occasions. During week 44 we will begin working as Torgunn will be in Gothenburg for a week-long lab at Spinnstudion.

“For the first phase of the work with Miramos, we will play with the imaginary creations, symbols and forms of artist Joan Miró.

The dancers will explore various ways to mask their bodies in collaboration with the costume designer and choreographer. How do these masked bodies act in the room? What do they express? We will explore the lines and shapes of the costumes, focusing on the three dimensional possibilities that the costume provides. This method will open up for playing with clear directions and expressions. Bit by bit, four different characters will emerge, all with their own unique personas. How do they move? How do they relate to each other?

We will also work with creating rooms within the room by manipulating various geometric shapes.” – Torgunn Wold, choreographer

Bild föreställande koreografen Torgunn Wold

Miramos is aimed at children aged 6-9 years. The cast consists of Spinn’s dancer Emilia Wärff, Izabell Makiela whom we recently saw in Skirtpower, Felicia Sparrström from SpinnUnga and guest dancer Annika Vestel. Paulo Serantes from Spain will work as dramaturg and lighting designer and Charlotte von Weissenberg is creating the costumes. Miramos will premiere during Spring 2019 and will be available during weeks 16-17 and 40-44.

We are very excited to see how this production will turn out. The only thing we know for certain is that it will be absolutely amazing!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos av Torgunn Wold

Många av de föreställningar som vi har skapat, antingen själva inom kompaniet eller tillsammans med andra koreografer, har spelats för både vuxna och för barn och unga. Men vi har faktiskt aldrig skapat en föreställning specifikt för barn och unga-publiken. Förrän nu.

Inför vår nästa produktion har vi bjudit in den norska koreografen Torgunn Wold som tillsammans med oss ska skapa föreställningen Miramos! Torgunn har bl.a. gjort hyllade föreställningen Mästerkatten som spelat i Göteborg vid ett flertal tillfällen. Under vecka 44 inleder vi arbetet när Torgunn kommer till Göteborg för ett veckolångt labb här i Spinnstudion.

”Under den första fasen av arbetet med Miramos ska vi ta oss an konstnären Mirós fantasifulla skapelser, symboler och former och leka med detta.

Dansarna ska undersöka olika sätt att maskera sina kroppar tillsammans med kostymdesigner och koreograf. Hur beter sig de här mask-kropparna i rummet? Vad uttrycker de? Vi kommer att utforska kostymernas linjer och former med stort fokus på de tredimensionella möjligheterna som kostymen ger. Det här arbetssättet öppnar upp för en lek med tydliga riktningar och uttryck. Bit för bit kommer det att utkristallisera sig fyra olika karaktärer som alla har sitt eget liv. Hur rör de sig? Hur förhåller de sig till varandra?

Vi kommer också arbeta med att skapa olika rum i rummet genom att manipulera olika geometriska figurer.” – Torgunn Wold, koreograf

Image depicting choreographer Torgunn Wold

Miramos riktar sig till barn från 6-9 år. Medverkar gör Spinns egen dansare Emilia Wärff, Izabell Makiela som vi senast såg i Skirtpower, Felicia Sparrström från SpinnUnga och inbjudna gästdansaren Annika Vestel. Paulo Serantes från Spanien står för dramaturgi och ljusdesign och Charlotte von Weissenberg skapar kostym. Miramos kommer att ha premiär under våren 2019 och vara spelbar under veckorna 16-17 och 40-44.

Vi är väldigt spända på hur det här kommer att bli. Det enda vi vet med säkerhet är att det kommer att bli alldeles, alldeles fantastiskt!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spark

Spinn’s Artistic Director Veera Suvalo Grimberg has just got back from Bern in Switzerland where she met the partners of the project Spark!

Spark is in many ways a continuation of the EU project Moving Beyond Inclusion and is about further strengthening integrated and inclusive performing arts. The idea is to host artistic labs during a two-year period and to also invite dancers and other artistic staff to festivals to act as advisors and observers, but also to actively take part in discussions and workshops as well as report back from the festivals.

Image from meeting in Bern in October 2018

In addition to us at Spinn, together with Producentbyrån, the project consists of Swiss company BewegGrund, the festivals Oriente Occidente Dance Festival in Italy and CODA Dance Festival in Norway, English company Candoco Dance Company, Dance group Magie from Croatia and tanzfähig from Germany.

Spark is about strengthening existing networks, increasing knowledge and exchange of specific working methods and choreographic approaches in inclusive dance, and increasing and improving mobility and touring opportunities for dancers with disabilities within the network.

“It feels so incredibly rewarding to pick up the conversation where we left off with Moving Beyond Inclusion. Security, boldness and a continued curiosity are what characterized the dialogue when the companies and festivals started planning Spark in Bern last weekend. There we also saw Cie BewegGrund perform Alessandro Schiattarella’s piece One at a time. During 2019 and 2020 we hope to be able to present Spark Labs in both Italy and Sweden.” – Veera Suvalo Grimberg, Artistic Director

More information about Spark to follow!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spark

Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg är precis återkommen från Bern i Schweiz där hon träffat parterna i projektet Spark!

Spark är på många sätt en fortsättning på EU-projektet Moving Beyond Inclusion och handlar om att ytterligare stärka den integrerade och inkluderande scenkonsten. Tanken är att under en tvåårsperiod dels ha konstnärliga labb och dels bjuda in dansare och övrig konstnärlig personal till festivaler för att fungera som rådgivare och observatörer, men även för att aktivt ta del av diskussioner, workshops samt att rapportera från de olika festivalerna.

Bild från möte i Bern i oktober 2018

Utöver oss i Spinn tillsammans med Producentbyrån, består projektparterna av Schweiziska kompaniet BewegGrund, festivalerna Oriente Occidente Dance Festival från Italien och CODA Danse Festival från Norge, engelska kompaniet Candoco Dance Company, Dance group Magie från Kroatien och tanzfähig från Tyskland.

Spark handlar om att stärka befintliga nätverk, att öka kunskapen och utbytet kring redan existerande arbetsmetoder och koreografiskt arbete inom den inkluderande dansen, att inom nätverket öka och utveckla mobiliteten och turnémöjligheterna vad gäller dansare med funktionsvariation.

”Det känns otroligt givande att fortsätta där vi slutade samtalet i projektet Moving Beyond Inclusion. Trygghet, djärvhet och fortsatt nyfikenhet präglade dialogen nu när vi festivaler och kompanier började planeringen av projektet Spark i Bern förra helgen. Där såg vi också Cie BewegGrund uppträda med Alessandro Schiattarellas verk One at a time. Under åren 2019 och 2020 hoppas vi kunna genomföra Spark Labs i både Italien och Sverige.” – Veera Suvalo Grimberg, konstnärlig ledare

Mer information om Spark kommer!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower at Scenkonstdag 2018

In a few weeks we’re going to Uppsala to present the performance Skirtpower during Scenkonstdag 2018, which is a showcase day for performing arts for children and youths. Scenkonstdag 2018 takes place at Uppsala Konsert & Kongress in Uppsala, Wednesday October 24 from 10.00 to 15.00.

This day is for teachers/pedagogues, cultural administrators, skapande skola-organizers or anyone with an organization working with or for children and youths. During the day, the B-sal at Uppsala Konsert & Kongress will be filled with dance, music and theatre productions. There will be shorter excerpts from performances for children and youths, suitable for both public performances, at schools and during holidays.

Spinn’s artistic director Veera Suvalo Grimberg will present our latest performance Skirtpower at 14.00.

About the performance
Skirtpower is about the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view of our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment. Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirts, about sexuality and power. And about tenderness.

“Skirtpower breathes everything from the most fragile to raw sexuality, and the interaction with the audience is at times almost defiant. What I saw on stage was strength, beauty and sublime sensuality in its most beautiful form. There were three professional dancers who treated us to an amazing performance, plain and simple.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

This is a unique opportunity to meet other organizers working with children and youths as well as the artists presenting the performances. The day is organized by the children and youth network Kulturkraft through Kulturenheten and Musik i Uppland. So please mark October 24 in your calendars. The whole day is free of charge.

Read more at Region Uppsala’s website.

Image for the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på Scenkonstdag 2018

Om ett par veckor åker vi till Uppsala för att presentera föreställningen Skirtpower under Scenkonstdag 2018, som är en utbudsdag inom scenkonst för barn och unga. Scenkonstdag 2018 äger rum på Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala, onsdag den 24 oktober mellan kl 10.00-15.00.

Dagen riktar sig till dig som är lärare/pedagog, kultursekreterare, skapande skola-samordnare eller som har en verksamhet som riktar sig till barn och unga. Under dagen kommer B-salen i Uppsala Konsert & Kongress att fyllas av produktioner inom dans, musik och teater. Det blir korta utdrag ur föreställningar som är riktade till barn och unga, som passar såväl som offentliga föreställningar som i skolans värld samt på lov.

Spinns konstnärlige ledare Veera Suvalo Grimberg kommer att presentera vår senaste föreställning Skirtpower kl 14.00.

Om föreställningen
Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.

“Skirtpower andas alltifrån det allra sköraste till rå sexualitet och publikkontakten är ibland rentav trotsig. Vad jag såg på scenen var styrka, skönhet och sublim sensualitet i sin allra vackraste form. Det var tre professionella dansare som bjöd oss på en suveränt bra föreställning, helt enkelt.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

Det här är ett unikt tillfälle att träffa andra kulturarrangörer för barn och unga samt möta artisterna som erbjuder program. Arrangör är det regionala barn- och ungdomskulturnätverket Kulturkraft genom Kulturenheten och Musik i Uppland. Så boka in onsdag 24 oktober i era kalendrar. Dagen är kostnadsfri.

Läs mer på Region Uppsalas hemsida.

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower at Vara Konserthus!

On November 6 we’re heading to Vara Konserthus to present the performance Skirtpower, on this occasion also audio described! We’re super excited to come to Vara to present this performance and also to be able to offer audio description.

Skirtpower is about the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view of our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment. Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirts, about sexuality and power. And about tenderness.

“Skirtpower breathes everything from the most fragile to raw sexuality, and the interaction with the audience is at times almost defiant. What I saw on stage was strength, beauty and sublime sensuality in its most beautiful form. There were three professional dancers who treated us to an amazing performance, plain and simple.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

“I want to talk about how the skirt choreographs our bodies, but also about our gaze on those who wear it. About the power it holds to take place, limit, expose and hide. And the desire to choreograph the skirt.” – Carl Olof Berg, choreographer

On stage we see dancers Emilia Wärff, Izabell Makiela and Aristide Rontini and musician and composer Lisen Rylander Löve who’s both written and plays the music live during the performance. Skirtpower premiered at Vitlycke – Centre for Performing Arts on April 28 2018.

The performance will be followed by an audience talk with Spinn’s artistic director Veera Suvalo Grimberg.

Date
November 6

Time
19.30

Price
200 sek

Location
Vara Konserthus
Allégatan 49
534 31 Vara

Read more at the Vara Konserthus website!

Image for the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

Travel to and from Vara from Gothenburg
You can get to and from Vara using public transport. Below here you will find two options, but there are of course other options as well.

Göteborg – Vara
At 17.00 – 18.16
Västtågen 3308 towards Mariestad

 Image of travel suggestion Göteborg to Vara November 6 2018

Vara – Göteborg
At 21.20 – 23.00
Västtågen 3852 towards Uddevalla
Västtågen 3283 towards Göteborg

Image of travel suggestion Vara to Göteborg November 6 2018

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på Vara Konserthus!

Den 6 november besöker vi Vara Konserthus med föreställningen Skirtpower, som dagen till ära dessutom syntolkas! Det känns otroligt roligt att få komma till Vara och presentera den här föreställningen och at vi dessutom kunde få till en syntolkning.

Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.

“Skirtpower andas alltifrån det allra sköraste till rå sexualitet och publikkontakten är ibland rentav trotsig. Vad jag såg på scenen var styrka, skönhet och sublim sensualitet i sin allra vackraste form. Det var tre professionella dansare som bjöd oss på en suveränt bra föreställning, helt enkelt.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

”Jag vill berätta om hur kjolen koreograferar våra kroppar men också vår blick på den som bär den. Om kjolens makt att ta plats, begränsa, blotta och dölja. Och lusten att få koreografera kjolen tillbaka.” – Carl Olof Berg, koreograf

På scenen möter vi dansarna Emilia Wärff, Izabell Makiela och Aristide Rontini och musikern och kompositören Lisen Rylander Löve som både skrivit och framför all musik live under föreställningen. Skirtpower hade premiär på Vitlycke – Centre for Performing Arts den 28 april 2018.

Efter föreställningen blir det ett publiksamtal med vår konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg.

Datum
6 november

Tid
Kl 19.30

Pris
200 kr

Plats
Vara Konserthus
Allégatan 49
534 31 Vara

Läs mer på Vara Konserthus hemsida!

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Resa till och från Vara från Göteborg
Det går alldeles utmärkt att ta sig till och från Vara med kollektivtrafik. Nedan har vi listat två förslag, men det finns naturligtvis fler alternativ.

Göteborg – Vara
kl 17.00 – 18.16
Västtågen 3308 mot Mariestad

Bild på reseförslag Göteborg till Vara den 6 november 2018

Vara – Göteborg
kl 21.20 – 23.00
Västtågen 3852 mot Uddevalla
Västtågen 3283 mot Göteborg

Bild på reseförslag Vara till Göteborg den 6 november 2018