Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Lára Stefánsdóttir back in Spinnstudion!

In February 2018 we invited Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir to Spinnstudion for an artistic lab that was part of the EU project Moving Beyond Inclusion. The lab was a big success and ever since then we’ve been thinking about how we could continue this work with Lára.

During week 49 we have therefor invited her to work with our dancers in Spinnstudion. As of now we can’t really say that much more about this work, but we know for a fact that we will be able to present an entirely new duet during 2020! More information will be announced during Spring.

Image of Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Lára Stefánsdóttir tillbaka i Spinnstudion!

I februari 2018 bjöd vi in isländska koreografen Lára Stefánsdóttir till Spinnstudion för att ge ett konstnärligt labb inom ramarna för EU-projektet Moving Beyond Inclusion. Labbet blev otroligt lyckat, och ända sedan dess har vi funderat på hur vi skulle kunna ta vidare arbetet med Lára.

Under vecka 49 har vi därför bjudit in henne för att arbeta med våra dansare i Spinnstudion. I dagsläget är det för tidigt att egentligen säga så mycket om det här arbetet, men klart är i alla fall att vi kommer att kunna presentera en helt ny duett under 2020! Mer information kommer under våren.

Bild på isländska koreografen Lára Stefánsdóttir

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Lending of audio description equipment

Thanks to a collaboration with Kultur i Väst, we’ve been appointed the responsibility of handling the lending of their mobile audio description equipment. Our hope is that this will make more people aware of this amazing opportunity to book the equipment, free of charge, thereby increasing the number of audio described performances in Region Västra Götaland. Together we can all help make performing arts accessible for a broader group of people!

The equipment can be borrowed by people working in performing arts, film and by audio describers living in Region Västra Götaland. The equipment consists of headphones, receiver, transmitter microphone and cabling.

Read more about how to you can lend it here!

Image of the Audio Description Equipment in its box

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Utlåning av syntolkningsutrustning

Tack vare ett samarbete med Kultur i Väst har vi fått ansvaret för att sköta utlåningen av deras mobila syntolkningsutrustning. Vi hoppas med detta att fler ska få kännedom om den här fantastiska möjligheten att kostnadsfritt boka utrustningen och därigenom öka antalet syntolkningar i Västra Götaland. Tillsammans kan vi alla bidra till att göra scenkonsten tillgänglig för fler!

Utrustningen kan lånas av scenkonstaktörer, verksamma inom film och syntolkar hemmahörande i Västra Götaland. Utrustningen består av hörlurar, mottagare, sändarmikrofon och kablage.

Läs mer om hur utlåningen går till här!

Bild på Syntolkningsutrustningen i sin låda

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Work-in-progress from Hagakyrkan

In September we started a collaboration with Författarcentrum Väst. The project Att skriva dansen och dansa skriften (To write dance and to dance writing) gathers authors from the Sweden, Iceland, England and Norway and has a HBTQL theme, focusing on relations between people of all ages, different gender identities, with and without disabilities.

Within the project we will investigate the choreography of text and the notions and ideas that arise when dance meet writing. Because what happens with a text when it’s all of a sudden given physical form in a dancers body? And what happens in the body when the words that has amassed there, suddenly breaks free?

On October 14th, the project presented a work-in-progress performance in Hagakyrkan in Gothenburg. The concert was part of Göteborg International Organ Festival 2019. In addition to the dancers Izabell Makiela, Felicia Sparrström and Annika Vestel, the performance featured organist Benjamin Kjell and our company host Tone Helly-Hansen and Veera Suvalo Grimberg who both read texts submitted by the authors of the project. The performance was documented by Sanna Larén who has also edited the film you can se here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Work-in-progress från Hagakyrkan

I september inledde vi ett samarbete med Författarcentrum Väst. Projektet Att skriva dansen och dansa skriften samlar författare från Sverige, Island, England och Norge och har ett övergripande HBTQL-tema med fokus på relationer mellan människor i alla åldrar, olika könstillhörigheter, med och utan funktionsvariationer.

Inom projektet ska vi undersöka textens koreografi och alla de infallsvinklar och idéer som uppstår när dansen möter det skrivna ordet. För vad händer med texten när den plötsligt ges fysisk form i en dansares kropp? Och vad händer i kroppen när orden som samlats där plötsligt måste ut?

Den 14:e oktober genomförde vi en work-in-progressföreställning i Hagakyrkan i Göteborg. Föreställningen var del av Göteborgs Internationella Orgelfestival 2019. Förutom dansarna Izabell Makiela, Felicia Sparrström och Annika Vestel medverkade organisten Benjamin Kjell, vår kompanivärd Tone Helly-Hansen och Veera Suvalo Grimberg, som båda läste texter från författarna i projektet. Föreställningen dokumenterades av Sanna Larén som även har redigerat filmen som ni kan se här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos på Dansmässan

Nu på torsdag den 7:e november besöker vi Dansmässan 2019 i Stockholm med vår barnföreställning Miramos. Vi kommer att visa ett utdrag ur föreställningen under förmiddagen, så hoppas att vi ses! Dansmässan äger rum i Hallen i Farsta och det är fri entré till utbudsdagen.

Läs mer om Dansmässan 2019 här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos at Dansmässan

This Thursday November 7th we’re visiting Dansmässan in Stockholm with our children’s performance Miramos. We will present an excerpt from the performance during the morning and we hope to see you there! Dansmässan 2019 takes place at Hallen in Farsta and the showcase day is free of charge.

Read more about Dansmässan 2019 here.