Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Cryptic Gymnastics at Expand on November 30

Spinn’s latest short from performance Cryptic Gymnastics, choreographed by Ida Görsch, had its sneak premiere already mid-October. We are now delighted to have the opportunity to present an excerpt of it during this year’s edition of Expand that takes place at Frölunda Kulturhus on Thursday November 30.

About Cryptic Gymnastics
Listless gymnastics. Ugly gymnastics. Facial gymnastics. Do we really need to feel super psyched about colorful ribbons and synchronized movements? And what would happen if you just do what you feel like? The duet Cryptic Gymnastics is inspired by classical school gymnastics, carried out in large groups and in straight lines. But it also draws from the modern rhythmic gymnastics, with its strong competitive culture and where the athletes are harnessed into perfection and uniformity. But how do you find joy, playfulness and a space for everyone in traditions like these?

Read more about Cryptic Gymnastics here!

Expand is open to the audience between 09.30-12.30 and the entrance is free. Last day to register is today, November 28, so hurry up if you want to join us!
The registration can be found here.

Image for the performance Kryptisk sportgymnastik. Photo: Mireille Leblanc

About Expand
The aim of Expand 2017 is to support dance artists who are working with or who wants to work with dance for young audiences. During the day, there will be a number of coaches with a vast knowledge in dance for young audiences. They have experiences in various forms of dance, touring, dramaturgy and more specific experiences in areas like gender and accessibility. The following coaches will take part in Expand 2017: Ambra Succi, Anna Berg, Camilla Ekelöf and Lisa Linden. The audience is also invited and encouraged to give feedback and share their own experiences in working with dance for young audiences.

Expand is a collaboration between Kultur i Väst, Frölunda Kulturhus and Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kryptisk sportgymnastik på Expand den 30 november

Spinns senaste kortföreställning Kryptisk sportgymnastik, i koreografi av Ida Görsch, hade smygpremiär redan i mitten av oktober. Vi är nu otroligt glada att få möjligheten att presentera ett utdrag ur den under årets upplaga av Expand som äger rum på Frölunda Kulturhus torsdag den 30 november.

Om Kryptisk Sportgymnastik
Håglös sportgymnastik. Ful sportgymnastik. Ansiktsgymnastik. Måste en verkligen känna sig skitpepp över färgglada band och synkroniserade rörelser? Vad händer egentligen om en helt enkelt bara gör vad en har lust med? Duetten Kryptisk sportgymnastik har hämtat inspiration från den klassiska skolgymnastiken som utfördes i grupp och i raka led. Men också från den moderna rytmiska gymnastiken med sin starka tävlingskultur där gymnasterna tämjs till perfektion och likriktning. Men hur hittar en glädje, lekfullhet och en plats för alla i sådana här traditioner?

Läs mer om Kryptisk sportgymnastik här!

Expand är öppet för publik mellan kl 09.30–12.30 och det är fri entré. Sista dag för anmälan är idag den 28 november, så skynda att anmäla dig!
Anmälan hittar du här.

Föreställningsbild för Kryptisk sportgymnastik. Foto: Mireille Leblanc

Om Expand
Målet med Expand 2017 är att stötta danskonstnärer i arbetet med att ta steget att skapa för barn och ungdomar. Under dagen finns ett antal coacher med stor kunskap inom dans för barn och unga på plats. De har stor erfarenhet från olika typer av dans, turnéverksamhet, dramaturgi och också spetskunskap till exempel inom områden som genus och tillgänglighet. Följande coacher deltar under Expand 2017: Ambra Succi, Anna Berg, Camilla Ekelöf och Lisa Linden. Även publiken bjuds in att delta som bollplank, ge feedback och dela med sig av egna erfarenheten av arbete med barns och ungdomars möte med dans.

Expand är ett samarbete mellan Kultur i Väst, Frölunda Kulturhus och Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Family workshop with SpinnVäxa

This Saturday, November 25 at 15.00-16.00, SpinnVäxa invites you to a dance workshop for the whole family, where we together can explore what dance is and can be. This is an opportunity to spend some time both as a family and as a group while we try out various grooves, movements and expressions together.

Everyone from 4 years and above are welcome, regardless of disability or not. What we consider family is different for all of us, so bring your family or someone else that you’d like to dance with.

Image from dance workshop for children with dancers from Spinn. Photo: Maja Blomqvist

The workshops takes place at Spinnstudion at Järntorget 7 in Gothenburg and is lead by Jenny Sandgren Wahlström, Linda Wardal and Karin Florentzson and it’s free of charge! Read more in the Facebook event here.

For any questions, please get in touch with SpinnVäxa’s director, Jenny Sandgren Wahlström at:
Phone +46 (0) 739 25 24 02
Email jenny.sandgren@bilda.nu

This workshop is done in collaboration with Studieförbundet Bilda and Allmänna Arvsfonden

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Familjeworkshop med SpinnVäxa

Nu på lördag den 25 november kl 15.00-16.00 bjuder SpinnVäxa in till en dansworkshop för hela familjen, där vi tillsammans utforskar vad dans är och kan vara. Det blir ett tillfälle att umgås både som familj och som grupp när vi testar olika grooves, rörelsemönster och uttryckssätt tillsammans.

Alla är välkomna, från 4 år och uppåt, oavsett funktionsuppsättning. En familj kan se lika olika ut som vi människor gör, så kom med din familj, eller ta med dig någon annan som du vill dansa med.

Bild från dansworkshop för barn tillsammans med dansare från Spinn. Foto Maja Blomqvist

Workshopen äger rum i Spinnstudion på Järntorget 7 i Göteborg under ledning av Jenny Sandgren Wahlström, Linda Wardal och Karin Florentzson och det är fri entré! Läs mer i Facebook-eventet här.

Om ni har några eventuella frågor, hör av er till SpinnVäxas verksamhetsledare Jenny Sandgren Wahlström på:
Telefon +46 (0) 739 25 24 02
E-post jenny.sandgren@bilda.nu

Workshopen sker i samarbete med Studieförbundet Bilda och Allmänna Arvsfonden

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Från Att till Hur on December 5

On December 5, Kultur i Väst presents the seminar day Från Att till Hur – en konferens om tillgänglig scenkonst at Världskulturmuseet in Gothenburg.

From Kultur i Väst’s website:
“This conference is targeted towards intermediaries and independent practitioners in performing arts, directors, artistic directors, producers, communicators, technicians and artistic personnel. During the conference Från Att till Hur, you will get a summary of the new guidelines concerning accessible performing arts in Västra Götalandsregionen, and there will also be examples and inspiration on how you can improve the level of accessibility even more.”

Spinn will present the workshop Virkhall and our very own Emilia Wärff will be the host of the day. Dag Rosenqvist from Producentbyrån will give a presentation on accessibility regarding website development, using the work on Spinn’s new website as the starting point. Other participants include dancer Sindri Runudde, Lars Melin, Monika Milocco and Helena Wilén from Regionteater Väst and Petra Kloo Vik from Göteborgs Symfoniker.

Last day for registering is Friday November 24.
The day is free of charge and you can read more about the program here!

Time
09.30 – 16.45

Location
Studion

Address
Världskulturmuseet
Södra vägen 54

The content for the conference has been developed in collaboration between Kultur i Väst, Teatercentrum Väst, Danscentrum Väst and Danskompaniet Spinn.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Från Att till Hur den 5 december

Den 5 december presenterar Kultur i Väst seminariedagen Från Att till Hur – en konferens om tillgänglig scenkonst
på Världskulturmuseet i Göteborg.

Från Kultur i Västs hemsida:
”Konferensen vänder sig till förmedlare och fria utövare inom scenkonsten, chefer, konstnärliga ledare, producenter, kommunikatörer, teknisk och konstnärlig personal. På konferensen Från att till Hur får ni en sammanfattning av de nya riktlinjerna för tillgänglig scenkonst som gäller i Västra Götaland samt inspiration och exempel på hur ni kan arbeta för att öka tillgängligheten än mer.”

Spinn medverkar med workshopen Virkhall och vår alldeles egen Emilia Wärff är konferencier för dagen. Dag Rosenqvist från Producentbyrån medverkar med en presentation kring hur man kan tänka vad gäller tillgänglig hemsida, med utgångspunkt i arbetet med att ta fram Spinns nya hemsida. Övriga medverkande är bland andra dansaren Sindri Runudde, Lars Melin, Monika Milocco och Helena Wilén från Regionteater Väst och Petra Kloo Vik från Göteborgs Symfoniker.

Sista anmälningsdag är fredag den 24 november.
Det är fri entré, och mer om programmet kan ni läsa här!

Tid
09.30 – 16.45

Lokal
Studion

Adress
Världskulturmuseet
Södra vägen 54

Innehållet på konferensen är framtaget i samverkan mellan Kultur i Väst, Teatercentrum Väst, Danscentrum Väst och Danskompaniet Spinn.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Imagine at AHA Festival at Chalmers

Wednesday November 22 at 19.00 we’re presenting the performance Imagine during this year’s edition of the AHA Festival at Chalmers in Gothenburg.

About Imagine
Who is allowed on stage to share their own story? Are some people’s stories more important than others? In Imagine there is room for everyone. But how can we manage to fully be ourselves while co-existing with each other? Is the dream of a society where every one is given equal opportunities a utopia?

”Imagine is like a raw egg. We let the shell crack, its contents seep out and float freely. We let the yolk and the white mix, take shape and become separated – whatever will come, will come – raw, beautiful, ugly, passionate, uncompromising and comical. It can be inviting or repulsive. Just like we all are when the shell is allowed to crack.” – Gilda Stillbäck, Choreographer

Image for the performance Imagine. Photo: Per Englund

Tuesday November 21 at 14.00-16.00 we’re also giving a workshop as part of the festival.

It’s free entrance for both the performance and the workshop.
Read more about AHA festival 2017 here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Imagine på AHA-festivalen på Chalmers

Onsdag den 22 november kl 19.00 spelar vi föreställningen Imagine under årets upplaga av AHA festival på Chalmers i Göteborg.

Om Imagine
Vem får ta plats på scen och dela med sig av sin historia? Är vissa människors berättelser viktigare än andras? I Imagine lämnas plats för alla. Men hur lyckas man med att tillfullo vara sig själv och samtidigt samexistera med alla andra? Är drömmen om ett samhälle där alla ges lika mycket plats en utopi?

“Imagine är som ett rått ägg. Vi låter skalet spricka, innehållet få rinna ut och flyta fritt. Vi låter gulan och vitan få blandas, formas, separeras – det blir som det blir – rått, vackert, fult, passionerat, kompromisslöst och komiskt. Det kan vara inbjudande eller motbjudande. Precis så som vi är när skalet tillåts att få spricka.” – Gilda Stillbäck, koreograf

Bild från föreställningen Imagine. Foto: Per Englund

På tisdag den 21 november kl 14.00-16.00 ger vi även en workshop som en del av festivalen.

Det är fri entré till både föreställning och workshop.
Läs mer om AHA festival 2017 här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kroppslig gestaltning on December 6-8

On December 6-8, Danskompaniet Spinn in collaboration with Kulturakademin Trappan, invites you to the course Kroppslig gestaltning med röst och textarbete för dansare och koreografer with Anna Pettersson.

Anna Pettersson is a director and actor with a PhD at Stockholm University of The Arts. As an actor she has performed in a number of plays at Stockholms stadsteater and Dramaten. Her adaptation of the play Fröken Julia at Strindbergs Intima Teater, with herself as the only actor, received unanimous praise and also earned her TCO:s kulturpris, Svenska Teaterkritikers pris and DN:s kulturpris. Anna has directed a dozen plays, among them Måsen and Misantropen at Malmö Stadsteater.

Spinn will be in charge of the dance training during all three days of the course, and we are delighted to be a part of this!

The course takes place in Spinnstudion, Wednesday to Friday, December 6-8 between 09.00-17.00, it’s free of charge and last day for registering is Wednesday November 15!

Register here www.kulturakademintrappan.se

Read more about the course here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kroppslig gestaltning 6-8 december

Den 6-8 december bjuder vi i Danskompaniet Spinn tillsammans med Kulturakademin Trappan in till kursen Kroppslig gestaltning med röst och textarbete för dansare och koreografer med Anna Pettersson.

Anna Pettersson är regissör, skådespelare och doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola. Som skådespelare har hon medverkat i en rad uppsättningar på Stockholms stadsteater och Dramaten. Hennes uppsättning av Fröken Julie på Strindbergs Intima Teater, med sig själv som enda medverkande, blev mycket uppmärksammad och för den belönades hon med TCO:s kulturpris, Svenska Teaterkritikernas pris och DN:s kulturpris.
Anna har regisserat ett tiotal uppsättningar, bland annat Måsen och Misantropen på Malmö Stadsteater.
Spinn kommer att leda dansträningen under alla tre dagarna och vi är otroligt glada att vara en del av den här kursen!

Kursen äger rum i Spinnstudion onsdag till fredag den 6-8 december kl 09.00-17.00, det är kostnadsfritt att delta och sista anmälningsdag är onsdag den 15 november!

Anmälan görs på www.kulturakademintrappan.se

Läs mer om kursen här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Virkhall in Hjo

Our very appreciated workshop Virkhall is now spreading to more places in Västra Götalandsregionen. During the coming weeks, Billie Hammarberg and Berith Stennabb will visit Lidköping, Rydal and Hjo to present Virkhall.

The workshops in Hjo are part of a bigger project aimed at integration and working with local youth and has been funded by Västra Götalandsregionen. The whole project will result in a joint performance at Park in Hjo at 19.00 on November 16.

Today and tomorrow we’re also hosting open workshops at Lilla Park in Hjo from 16.00 to 19.00. The workshops are open for everyone and are of course totally free of charge so stop by if you’re in the area!

Image for the workshop Virkhall. Photo: Mireille Leblanc

About Virkhall
How can stories be portrayed in movement?
In the meeting between crochet and dancehall we explore and together find a way into the stories. We warm up together and get to know crocheting and dancehall in our own bodies and then translates this into new movements.

Read more about Virkhall.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Virkhall i Hjo

Nu sprids den mycket uppskattade workshopen Virkhall till fler orter i Västra Götalandsregionen. Under de kommande veckorna kommer Billie Hammarberg och Berith Stennabb att besöka Lidköping, Rydal och Hjo med Virkhall.

I Hjo genomförs Virkhall som en del av ett större projekt finansierat från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. Här kommer vi att arbeta med att integrera nyanlända och lokala ungdomar i ett projekt som resulterar i en gemensam föreställning kl 19.00 den 16 november på Park i Hjo.

Men redan idag och under morgondagen så gör vi prova-på-workshops i på Lilla Park i Hjo mellan kl 16.00 och 19.00. Öppet för alla och självklart fri entré, så kom gärna förbi om ni är i närheten!

Bild för workshopen Virkhall. Foto: Mireille Leblanc

Om Virkhall
Hur kan berättelser gestaltas i rörelse?
I mötet mellan virkning och dancehall utforskar och hittar vi tillsammans in i berättandet. Gemensamt värmer vi upp och lär känna virkning samt dancehall i våra egna kroppar för att sedan skapa nya rörelser.

Läs mer om Virkhall här.