Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Rehearsals for Skirtpower at Spinnstudion!

After Easter we start the rehearsals of our coming production Skirtpower in Spinnstudion in Gothenburg! Finally we are gathered again to start work on this amazing performance along with choreographer Carl Olof Berg. Skirtpower premieres on April 28, and tickets for the premiere can be bought by clicking here!

Click here to watch the trailer for Skirtpower.

Image for the performance Skirtpower Skirtpower. Photo: Patrik Gunnar Helin

Morning warm-up with Carl Olof Berg
Together with Carl Olof we have decided to open up our morning warm-up sessions during our rehearsals in Gothenburg. Our warm-ups takes place at Spinnstudion (Järntorget 7, 1st floor) and will consist of anything form regular warm-up excercises, to improvisation and Danceaoke!

Dates and times
Tuesday to Friday, April 3-6 at 09.00-09.45
Monday to Friday, April 9-13 at 09.00-09.45
Monday to Tuesday, April 16-17 at 09.00-09.45

No registration required, just come and dance with us!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Repetitioner av Skirtpower i Spinnstudion!

Efter påsk börjar vi med repetitionerna inför kommande produktionen Skirtpower i Spinnstudion i Göteborg! Äntligen är alla samlade igen och vi kan börja arbeta på den här sjukt spännande föreställningen tillsammans med koreografen Carl Olof Berg. Skirtpower har premiär den 28 april, och biljett tillföreställningen köper du genom att klicka här!

Klicka här för att titta en trailer för Skirtpower.

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Patrik Gunnar Helin

Morgonuppvärmning med Carl Olof Berg
Tillsammans med Carl Olof har vi även beslutat oss för att öppna upp morgonuppvärmningen under repetitionsperioden i Göteborg. Uppvärmningen äger rum i Spinnstudion (Järntorget 7, vån 1) och det kommer att bli allt från vanliga uppvärmningsövningar och improvisation till Dansaoke!

Datum och tider
Tisdag till fredag den 3-6 april kl 09.00-09.45
Måndag till fredag den 9-13 april kl 09.00-09.45
måndag till tisdag den 16-17 april kl 09.00-09.45

Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp och dansa med oss!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Biljetter till Skirtpower!

Lördag den 28 april kl 19.00 är det premiär för Spinns nya produktion Skirtpower i koreografi av Stockholmsbaserade koreografen Carl Olof Berg och nu släpper vi äntligen biljetterna!

Vi har valt att lägga premiären av Skirtpower i Vitlycke – Centre for Performing Arts av den enkla anledning att ensemblen helt enkelt föll pladask för platsen när de var där och arbetade i maj förra året. Och vem kan klandra dem egentligen? Alla som har varit där vet vad vi talar om, och för er som ännu inte har varit där kan vi bara säga: grattis, ni har den karamellen kvar!

Biljetter
Biljetterna kostar 150 kr (utan dansbuss) respektive 250 kr (med dansbuss) plus serviceavgift. Du köper biljetter via Kulturpunkten.nu och där väljer du om du vill köpa bara föreställningsbiljett, eller om du även vill köpa till bussresan.

Vill du åka dansbuss till Vitlycke?
Vi har hyrt en buss som avgår från Hotel Post på Drottningtorget i Göteborg kl 16.00 med stopp på Bohusläns Museum i Uddevalla kl 17.00. Bussen ankommer till Vitlycke ca kl 18.00 och går sedan tillbaka mot Uddevalla och Göteborg igen kl 21.00.

Bussen ingår alltså i priset om du väljer att köpa den biljett som inkluderar dansbuss och som kostar 250 kr. Det är begränsat med platser på bussen, så det är först till kvarn som gäller!

Upplägg för kvällen
18.00 – Mingel där vi bjuder på bubbel och snacks
19.00 – Föreställning
20.00 – Efterhäng

På plats finns möjlighet att köpa enklare plockmat och dryck.
Både kort och kontanter funkar!

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Patrik Gunnar Helin

Om Skirtpower
Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Föreställningen tar sin utgångspunkt i kjolen som tvetydig symbol för vårt samhälles syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad.

”Jag vill berätta om hur kjolen koreograferar våra kroppar men också vår blick på den som bär den. Om kjolens makt att ta plats, begränsa, blotta och dölja. Och lusten att få koreografera kjolen tillbaka.” – Carl Olof Berg, koreograf

Medverkar gör Spinns dansare Emilia Wärff, dansaren Izabell Makiela
samt italienske dansaren Aristide Rontini. Ensemblen består även av musikern och tonsättaren Lisen Rylander Löve som skrivit musiken till föreställningen och som även spelar live.

Klicka här för att köpa biljett.
Läs mer om föreställningen här.
Klicka här för att titta en trailer för Skirtpower.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Tickets for Skirtpower!

Saturday April 28th at 19.00 marks the premiere for Spinn’s new production Skirtpower, choreographed by Stockholm based choreographer Carl Olof Berg and tickets are now available!

We’ve chosen to have the premiere of Skirtpower at Vitlycke – Centre for Performing Arts for the simple reason that last May, when the ensemble was there working, they fell head over heels in love with the place. And who can blame them really? Anyone who’s been there know what we’re talking about, and for those of you who are yet to visit: congratulations, you still have that sweet bon-bon left!

Tickets
Tickets cost 150 kr (without dance bus) or 250 kr (with dance bus) plus service charge. Tickets can be bought at Kulturpunkten.nu
where you can choose whether to purchase just the premiere ticket or the ticket including the bus fare.

Do you want to take the dance bus to Vitlycke?
We’ve rented a bus that departs from Hotel Post at Drottningtorget in Gothenburg at 16.00, stopping at Bohusläns Museum in Uddevalla at 17.00.
The bus arrives at Vitlycke at around 18.00 and then departs for Uddevalla and Gothenburg again at 21.00.

The bus is included in the price if you choose the ticket that includes the dance bus fro 250 kr. Please note that there is a limited capacity on the bus, so first come first served!

Arrangement for the evening
18.00 – mingle with some bubbles and some snacks
19.00 – performance
20.00 – post-show hangout

There will be drinks and some finger food available for purchase and we accept both cash and card!

Image for the performance Skirtpower. Photo: Patrik Gunnar Helin

Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirt, about sexuality and power. The starting point for the performance is the notion of the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view on our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment.

“I want to talk about how the skirt choreographs our bodies, but also about our gaze on those who wear it. About the power it holds to take place, limit, expose and hide. And the desire to choreograph the skirt.” – Carl Olof Berg, choreographer

The cast consist of Spinn’s dancer Emilia Wärff, dancer Izabell Makiela and Italian dancer Aristide Rontini. The cast also consists of musician and composer Lisen Rylander Löve who has written the music and who is also performing live.

Click here to purchase your ticket.
Read more about the performance here.
Click here to watch the trailer for Skirtpower.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moving Beyond Inclusion in London

Next week, Veera Suvalo Grimberg from Spinn and Malin Enberg from Producentbyrån are going to London to visit Candoco Dance Company in order to attend the last network meeting for the EU-project Moving Beyond Inclusion. The meeting in London is about looking back at the project as a whole and of course to start preparing the final presentation of the Moving Beyond Inclusion project.

Image from Uddevalla Choreographic Lab 2016. Photo: Patrik Gunnar Helin

Already now we can see that Moving Beyond Inclusion has lead to shorter routes between us in Spinn and a number of European performing arts organizations. The network that the project partners constitute has become incredibly important, not least in regards to each partner’s extended network, which has very generously been shared with the other partners in the project.

Image from Lab Sweden at Världskulturmuseet in Gothenburg. Photo: Patrik Gunnar Helin

The ongoing discussions that has been an integral part of the project has touched on subjects such as artistic choices, touring possibilities and the unique problems that integrated dance companies of then face. It has also become clear that, although the projects partners differ quite a lot from each other, we all face similar problems. This ahs enabled us to all function as resources for each other, and we are incredibly happy to have been a part of this very exciting and rewarding project!

Read more about Moving Beyond Inclusion here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moving Beyond Inclusion i London

Nästa vecka åker Veera Suvalo Grimberg från Spinn och Malin Enberg från Producentbyrån till London för att besöka Candoco Dance Company för det sista nätverksmötet inom ramarna för EU-projektet Moving Beyond Inclusion. Mötet i London handlar om att titta tillbaka på projektet som helhet och såklart att börja förbereda för att slutredovisa hela Moving Beyond Inclusion-projektet.

Bild från Uddevalla Choreographic Lab 2016. Foto: Patrik Gunnar Helin

Vi kan redan nu se att Moving Beyond Inclusion har lett till kortare kontaktvägar mellan oss i Spinn och andra europeiska scenkonstaktörer. Det nätverk som projektparterna utgör har blivit otroligt betydelsefullt, inte minst genom de olika nätverk som respektive part redan var en del av och som man inom projektet generöst har delat med sig av till de andra parterna.

Bild från Lab Sweden på Världskulturmuseet i Göteborg 2016. Foto: Patrik Gunnar Helin

De pågående diskussioner som har varit en betydande del av projektet har rört allt från konstnärliga val till frågor rörande turnémöjligheter och den problematik som man som integrerat danskompani ofta möter. Vi ser även att vi, trots att våra respektive organisationer är relativt olika, har snarlika problem. Det här gör att vi har kunnat fungera som resurser för varandra och vi är otroligt glada att vi har varit en del av det här mycket spännande och givande projektet!

Läs mer om Moving Beyond Inclusion här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Garden of Trees at Gottsunda Dans & Teater

This Friday, march 9 we have the great pleasure of once again presenting the performance Garden of Trees, choreographed by Tanja Eloranta when we have been invited to Dansfiket at Gottsunda Dans & Teater!

Garden of Trees is about living together and about growing old together. About getting closer to another human being and sharing your loneliness. To live without judgment and learning to accept both each other and yourself. But how do you do that? With a bittersweet humor and a mix between physical theatre and dance, Finnish choreographer Tanja Eloranta takes on aging and old age.

Poster image for the performance Garden of Trees. Photo: Malin Johansson

Dansfiket is a concept where contemporary dance meet the Swedish fika. Both nationally and internationally established choreographers and dance artists share their work through work-in-progress showings, parts of finished pieces, full performances, film or improvisation. The audience is also invited to a talk about choreographic and artistic practices. All of this is carried out in dialogue with the audience and in an intimate and welcoming environment.

Garden of Trees is presented this Friday, March 9 at 19.00 at Gottsunda Dans & Teater. The performance is free of charge, but you have to reserve a ticket to make sure you get a seat. Reserve your ticket right here.

Read more in the facebook event here.
Read more about the performance here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Gård av träd på Gottsunda Dans & Teater

Nu på fredag den 9 mars har vi äntligen det stora nöjet att återigen spela föreställningen Gård av träd i koreografi av Tanja Eloranta när vi nu har blivit inbjudna till Dansfiket på Gottsunda Dans & Teater!

Gård av träd handlar om att leva tillsammans och att åldras tillsammans. Om att närma sig en annan människa och att dela sin ensamhet. Att leva utan att döma och att lära sig att acceptera både varandra och sig själva. Men hur gör man det? Med bitterljuv humor och en blandning av fysisk teater och dans tar finska koreografen Tanja Eloranta sig an åldrandet och ålderdomen.

Affischbild för föreställningen Gård av träd. Foto: Malin Johansson

Dansfiket är ett koncept där nutida dans möter en fikastund. Nationellt och internationellt etablerade koreografer och danskonstnärer delar med sig av sitt arbete via work-in-progress, delar ur färdiga verk, färdiga verk, film eller improvisation. De bjuder även på samtal angående koreografiskt och konstnärligt tänkande. Allt i dialog med publiken och i en härligt välkomnade miljö.

Gård av träd spelas alltså nu på fredag den 9 mars kl 19.00 på Gottsunda Dans & teater. Det är fri entré men du måste reservera biljett för att försäkra dig om att få en plats! Biljetter reserverar du här.

Läs mer i facebookeventet här.
Läs mer om föreställningen här.